« Tagasi

Hea Nõo valla elanik!

2021. aasta valimistest on möödunud üle poole aasta ja tänaseks on uue volikogu ja vallavalitsuse töörütm paigas. Iga kuu toimub volikogu istung ja iga nädal vallavalitsuse istung ning otsustamist ja arutamist on jagunud igale istungile, aga ka komisjonide koosolekutele.

Vallavalitsuse tegevuse aasta algusest siiani võib jagada kolme põhisuunda.

Investeeringuprojektide ettevalmistamine ja elluviimine

Käesoleva aasta investeeringud toimuvad vastavalt eelarvele ja kokku summas 1,8 miljonit eurot. Ühte ja väga suurt objekti ei ole, kuid 50% sellest summast läheb erinevate teede, tänavate ja parklate parendamisse ja ehitamisse. Peale eelarve vastuvõtmist on vallavalitsus kinnitanud hankeplaani, kus on üheksa suurt hanget, mis tuleb sel aastal läbi viia. Neist viis hanget on seotud teede ja parklatega. Kõigi hankeplaanis olevate objektidega saab tutvuda valla veebilehel. Väiksemad hanked korraldatakse kas valla asutuste või vallavalitsuse poolt. Täna on keeruline öelda, kas kõik plaanitud teetööd saavad tehtud, sest palju sõltub hanketulemustest. Ukrainas toimuv sõda tähendab hinnatõusu ja materjalipuudust tee-ehituses, kuid hetkel ei ole need hanked veel välja kuulutatud, seega ei saa objektide ärajäämisest veel rääkida. Suurematest ehitustöödest on tulemas lasteaed Krõll rühmaruumide renoveerimine ja Nõo aleviku Luke tn välisvalgustus. Oluline hange on koolitoidu valmistamise teenuse ostmine. See hange määrab järgmiseks viieks aastaks, kes valmistab koolitoidu Nõo koolides.

Pikemaajaliste arengudokumentide koostamine ja investeeringute ettevalmistamine

Pikemaajalistest arengudokumentidest on hetkel töös vallale uue arengukava, jäätmemajanduse arengukava, kliima- ja energiakava ning haridus- ja kultuurivaldkonna arengukava koostamine. See on ajamahukas ja head analüüsivõimet nõudev tegevus. Püsima peab reaalsuses, kuid tuleb osata ka vaadata tulevikku. See on ametnikele väljakutseks, et oma igapäevatöö kõrvalt leida aega ka nende dokumentidega põhjalikult tegelemiseks. Arengukava koostamise taustamaterjaliks, aga ka seoses lasteaia ja kooli laiendamise plaanidega, tellisime Nõo valla rahvastiku analüüsi ja prognoosi aastateks 2022–2040. See on äsja valmis saanud ning 21. aprillil ka vallavolikogu istungil tutvustatud põhjalik käsitlus Nõo valla elanike arvu muutustest aastaks 2040. Dokumendiga on võimalik tutvuda valla veebilehel: nvv.ee/et/rahvastikuprognoos

Haridus-, sotsiaal-, kommunaal- ja muude probleemide lahendamine

Meie igapäevategevus on pakkuda elanikele väga head avalikku teenust kõigis valdkondades, millega omavalitsus tegeleb. Selleks, et me teeksime seda süsteemselt ja kaasaegselt, oleme vallavalitsuses vastu võtnud mitmeid juhiseid ja kavasid. Avatud valitsemise tegevuskavaga on võimalik tutvuda valla veebilehel: nvv.ee/et/avatud-valitsemise-tegevuskava. See koosneb neljast strateegilisest eesmärgist, mille elluviimine on juba alanud. Esimene eesmärk on olla avatud ja läbipaistvad oma tegevuses, teiseks eesmärgiks on hea koostöö ja dialoog kogukondadega, kolmas eesmärk on kohaliku aktiivsuse ja omaalgatuse tõstmine (nt kaasava eelarve rakendamine), neljas eesmärk on noorte kaasamine vallajuhtimisse (nt läbi noortevolikogu moodustamise). Lisaks sellele oleme koostanud vallavalitsuse tööplaani, kus on kirjas kõigi osakondade tegevused ja eesmärgid käesolevaks aastaks.

Lähiaja väljakutseteks on lastehoiu rajamine ja avamine alates 1. septembrist Nõo alevikus. Nagu selgus, ei ole sobivate ruumide leidmine alevikus lihtne, kuid arvestades seda, et lasteaiakohtade nõudlus ületab juba pakkumise, peab sügisest lastehoid uksed avama. Ukraina kriis on toonud põgenikud ka Nõo valda, kuid neid on vähe, sest vallas puuduvad majutusasutused, kuhu riik neid paigutab. Kõik põgenikud on asunud elama eramajutustesse ja tunnustame siinkohal hea sõnaga neid inimesi, kes on leidnud võimaluse pakkuda oma kodu Ukraina peredele, kes sõja eest on pidanud kodust lahkuma. Oleme kõigile sõjapõgenikele pakkunud sotsiaal- ja haridusteenuseid, mida nad on soovinud ja mida meie seadusandlus võimaldab ka Eesti inimesele. Loodan, et need inimesed tunnevad ennast turvalisena ja hoituna, kuni neil tekib võimalus koju naasta.

Soovin kõigile kaunist kevade jätku ja head koostööd!

Maano Koemets, vallavanem