« Tagasi

Kandideeri rahvakohtunikuks

Tartu Maakohus teatas, et 30.04.2023 lõpevad 2019. aastal ametisse nimetatud rahvakohtunike volitused. Volikogu peab rahvakohtunike kandidaatide valimise korraldama hiljemalt veebruarikuus.

Nõo vallalt oodatakse kolme kandidaadi esitamist.

Rahvakohtunik on inimene, kes osaleb õigusemõistmises ja omab asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga. Seejuures ei pea rahvakohtunikul olema juriidilist haridust, sest tema eesmärk ongi tavalise inimesena näha kohtuprotsessi eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist.

Rahvakohtunikuks võib käia oma põhitöö kõrvalt, kuid arvestama peab, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada valmisolekut leida aega mitme kuu jooksul.

Rahvakohtunike kohustused:

Rahvakohtunikud kutsutakse kohtusse õigusemõistmises osalema arvestusega, et rahvakohtunikud osaleksid õigusemõistmises võimalikult võrdselt. Kui rahvakohtunik ei saa kohtuistungile ilmuda, kutsutakse tema asemel istungile teine rahvakohtunik. Alus: „Kohtute seaduse" edaspidi KS) § 110.
Õigusemõistmises osalema kutsutud rahvakohtunik on kohustatud ilmuma kohtuistungile. Kui rahvakohtunik ei saa kohtuistungil mõjuval põhjusel osaleda, peab ta sellest kohtule viivitamata teatama.
Rahvakohtunik ei või avaldada kohtulahendi tegemisel toimunud arutlusi. Nõupidamissaladuse hoidmise kohustus on tähtajatu ja kehtib ka pärast ametiaja lõppemist.

Rahvakohtunikule makstakse rahvakohtuniku ülesannete täitmise eest tasu.

Rahvakohtunikukandidaatide  peavad  vastama  KS  §  103 rahvakohtunikule  esitatavatele  nõuetele:

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on süüdi mõistetud kuriteo eest, pankrotivõlgnik,  tervise tõttu sobimatu, kelle elukoht RR andmetel on alla aasta Nõo vallas, kes töötab kohtus, prokuratuuris või politseiteenistuses, kaitseväeteenistuses, advokaadina, notarina või kohtutäiturina või on vallavalitsuse või Riigikogu liige.

Rahvakohtuniku kandidaatide valimisel peab volikogu jälgima, et kandidaatide  hulgas  oleks  võimalusel  esindatud  eri  soost  ja vanusest,  erinevatest  sotsiaalsetest  rühmadest  ning  eri  tegevusvaldkondades  tegutsevaid  isikuid,  kelle hulgast oleks rahvakohtunike nimetamise komisjonil hilisemalt võimalik teha KS § 108 lg 5 tulenevat valikut.

Loe rohkem rahvakohtuniku töö kohta saab Eesti Kohtute veebilehelt.

Palume esitada avaldusel vormikohasel blanketil  hiljemalt 3. veebruaril 2023 e-posti aadressile vald@nvv.ee või postiga Voika 23, Nõo alevik 61601.

 

Aira Laul
vallasekretär
aira.laul@nvv.ee
505 6439