« Tagasi

17.01.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati
* Maksta sotsiaaltoetust kolmele puudega isikule.
* Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks.
 
Finantsküsimustes otsustati
* Kinnitada Nõo Põhikooli õpetajate töötasu alljärgnevalt:
-töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1749 eurot kuus.
-lisatasu klassijuhataja tööülesannete täitmise eest on 187 eurot kuus.
 
* Kinnitada Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteaedade õpetajate töötasu alljärgnevalt:
-lasteaia õpetaja 1575 eurot kuus;
-magistrikraadiga lasteaia õpetaja 1749 eurot kuus.
 
Haridusküsimustes otsustati
* Kinnitada „Nõo valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2023 - 31.12.2023".
 
Maaküsimustes otsustati
* Korraldada projekteerimistingimuste andmine Nõo alevikus Mäe tn 2 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks Liiva tn 19 katastriüksuse (detailplaneeringu pos 2) osas avatud menetlusena.
 
* Anda ehitusluba:
- Nõo alevikus asuvale Niidu tn 3 katastriüksusele päikesepargi rajamiseks;
- Nõo alevikus asuvale Raudtee tn 12 katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks;
- Aiamaa külas asuvale Kirtsi katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks;
- Nõo alevikus asuvale Sügaoru tn 6 üksikelamu püstitamiseks.
Mitte algatada keskkonnamõju hindamist ehituslubade andmisel.
 
* Anda kasutusluba Nõo alevikus Vahe tn 3 asuvale katastriüksusele püstitatud korterelamule kasutamiseks korterelamuna. Mitte algatada keskkonnamõju hindamist kasutusloa andmisel.
 
* Määrata
Nõgiaru külas asuva Hõberisti katastriüksusele jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
- Nõo vald, Nõgiaru küla, Hõberisti, sihtotstarve maatulundusmaa;
-Nõo vald, Nõgiaru küla, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, sihtotstarve transpordimaa.
 
Nõgiaru külas asuva Valgeristi katastriüksusele jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
-Nõo vald, Nõgiaru küla, Valgeristi, sihtotstarve maatulundusmaa;
-Nõo vald, Nõgiaru küla, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, sihtotstarve transpordimaa.
 
Järiste külas asuva Valgeristi katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 
-Nõo vald, Järiste küla, Valgeristi, sihtotstarve maatulundusmaa; 
-Nõo vald, Järiste küla, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, sihtotstarve transpordimaa.
 
Järiste külas asuva Laste katastriüksusele jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
-Nõo vald, Järiste küla, Laste, sihtotstarve maatulundusmaa;
-Nõo vald, Järiste küla, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, sihtotstarve transpordimaa.
 
Järiste külas asuva Öö katastriüksusele jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
-Nõo vald, Järiste küla, Öö, sihtotstarve maatulundusmaa;
-Nõo vald, Järiste küla, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, sihtotstarve transpordimaa.
 
Järiste külas asuva Rajamäe katastriüksusele jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
-Nõo vald, Järiste küla, Rajamäe, sihtotstarve maatulundusmaa;
-Nõo vald, Järiste küla, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, sihtotstarve transpordimaa;
-Nõo vald, Järiste küla, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, sihtotstarve transpordimaa.
 
Järiste külas asuva Kõrgemäe katastriüksusele jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
-Nõo vald, Järiste küla, Kõrgemäe, sihtotstarve elamumaa;
-Nõo vald, Järiste küla, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, sihtotstarve transpordimaa.
 
Järiste külas asuva Rajala katastriüksusele jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
-Nõo vald, Järiste küla, Rajala, sihtotstarve maatulundusmaa;
-Nõo vald, Järiste küla, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, sihtotstarve transpordimaa.
 
Järiste külas asuva Kiisa katastriüksusele jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
-Nõo vald, Järiste küla, Kiisa, sihtotstarve maatulundusmaa;
-Nõo vald, Järiste küla, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, sihtotstarve transpordimaa.
 
Järiste külas asuva Terkari katastriüksusele jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
-Nõo vald, Järiste küla, Terkari, sihtotstarve maatulundusmaa;
-Nõo vald, Järiste küla, 22154 Aiamaa-Nõo tee, sihtotstarve 100% transpordimaa.
 
Järiste külas asuva Teeveere katastriüksusele jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
-Nõo vald, Järiste küla, Teeveere, sihtotstarve maatulundusmaa;
-Nõo vald, Järiste küla, 22154 Aiamaa-Nõo tee, sihtotstarve transpordimaa.
 
Ketneri külas asuva Tigase katastriüksusele jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
-Nõo vald, Ketneri küla, Tigase, sihtotstarve maatulundusmaa;
-Nõo vald, Ketneri küla, Tigasenurme, sihtotstarve maatulundusmaa.
 
* Seada Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks sundvaldus Nõo vallas Altmäe külas asuvale Altmäe-Peedu tee L6 kinnisasjale.
 
* Muuta teeregistris kohaliku tee Allika tee (nr 5280018) andmeid järgmiselt:
Muuta tee nr 5280018 nime ja määrata uueks nimeks Varimõisa-Allika tee.
Muuta tee nr 5280018 ruumikuju ja pikkust selliselt, et Varimõisa-Allika tee saab alguse Elva-Kintsli kõrvalmaanteelt ning kulgeb Allika tee L1 ja Allika tee kinnisasjadel kuni ristumiseni Puraviku tee, Liivi tee ja Illi suvilate tee otstega.
Kanda Varimõisa-Allika tee teeregistrisse avalikult kasutatava kohaliku teena kogupikkuses Nõo valla omandisse kuuluvatel Allika tee L1, Allika tee ja Liivi tee kinnisasjadel.
 
* Määrata Nõo  vallas  Nõo  alevikus  Kiriku  tänava  piirkonnas asuvate kruntide 
detailplaneeringu elluviimise käigus tekkivate katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarbed. 
 
* Kooskõlastada Nõo valda Kolga külla Päeva kinnistule rajatava puurkaevu asukoht vastavalt OÜ Balti Puurkaev poolt esitatud puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlusele.
 
 
Info ja kohal algatatud küsimused
 
* Vormistatud on 20.09.2017 korteriühistuga Observatooriumi 5 sõlmitud üürilepingu muudatus. Ruumid on antud Tõravere piirkonna elanikele seltsitegevuse läbiviimiseks.
 
* Finantsküsimustes anti ülevaade:
2023. aasta valla eelarve eelnõusse tehtud ettepanekutest ja eelarvekomisjoni 18.01.2023 koosolekule esitatavast eelarve eelnõust.
 
Tehti ettepanekuid:
* Uuendatavatesse Nõo vallavalitsuse töökorralduse reeglitesse.
 
* Tutvustati:
Nõo Valla Lehe hinnakirja muutmiskavatsust, muudatused tulenevad  valla lehe uue kujundusega seotud reklaami mõõtude muutusest ja lehe väljaandmise kulu suurenemisest. 
 
* Arutati:
Ühistranspordikeskuse poolt esitatud taotlust Voika külas asuva Voika bussipeatuse asukoha muutmiseks.