« Tagasi

14.03.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati

* Maksta kahele isikule hooldajatoetust.

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati

* Maksta toetust „Nõo valla noorte toetamine vabariiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel osalemisel"  määruse alusel.

 

* Kinnitada Nõo vallamajas, aadressil Nõo vald, Nõo alevik, Voika tn 23, II korrusel paiknevate koosolekuruumide kasutamise üürihinnaks 25 eurot kord (kuni 2 tundi).

Iga järgneva tunni eest tuleb tasuda 10 eurot.

 

* Lubada koolieelsed lasteasutused suvepuhkusele alljärgnevalt:

1. Nõo lasteaed Tõruke Luke õppekoht 03.07 – 04.08.2023;

2. Nõo lasteaed Tõruke Tõravere õppekoht 03.07 – 28.07.2023;

3. Nõgiaru lasteaed 03.07 – 28.07.2023.

Avada suvised valverühmad Nõo lasteaias Krõll perioodil 03.07-28.07.2023.

 

Maaküsimustes otsustati

*  Anda projekteerimistingimused Nõo alevikus asuva Vana-Aia kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks Kaare tänav T2 katastriüksuse osas vastavalt lisale.

 

* Anda ehitusluba

- Kääni külas asuvale Lauri katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks;
- Vissi külas asuvale Vestika tn 1 katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks.

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist ehituslubade andmisel.

 

*  Anda kasutusluba Luke külas asuvale Oja tn 4 rajatud päikeseelektrijaamale  kasutamiseks muu energiatööstuse rajatisena.

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist kasutusloa andmisel.

 

*  Mitte kooskõlastada Kaevupuurija OÜ taotlust Meeri külla Tammekese kinnistule puurkaevu asukoha kooskõlastamiseks.

 

Seada Enefit Connect OÜ  kasuks avalikes huvides vajaliku sideehitise talumise kohustuse kehtestamiseks sundvaldused Nõo vallas:

- Voika külas asuvale Tõru üldmaa kinnisasjale;

- Tõravere alevikus asuvale Vapramäe-Tõravere tee L3 kinnisasjale;

- Voika külas asuvale Elvi teelõik kinnisasjale;

- Voika külas asuvale Lepaoja tee L2 kinnisasjale;

- Voika külas asuvale Voika-Viilupi tee L3 kinnisasjale;

- Voika külas asuvale Voika-Viilupi tee L4 kinnisasjale;

- Voika külas asuvale Tõnise tee kinnisasjale;

- Voika külas asuvale Aasa tee kinnisasjale.

 

 

Info ja kohal algatatud küsimused

Haridus- ja kultuuriküsimustes anti ülevaade:

- Lasteaed Krõll hoolekogu koosolekust;

- Huvihariduse- ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitatud taotlustest (teenusepakkujad väljastpoolt Nõo valda);

- Nõo Põhikooli 1. klassi astumise avaldustest.

 

Finantsküsimustes anti ülevaade:

- VVV projektitaotlusest;

- Nõo valla finantsolukorrast minuomavalitsus.ee portaali andmete põhjal.

 

Maa- ja majandusküsimustes:
- Nõo valla uue üldplaneeringu protsessist.


Lisaks anti ülevaade:

- Nõo Põhikooli eelprojekti hanke läbiviimiseks konsultatsiooniteenuse lepingu sõlmimisest;

- Nõo vallavalitsuse 2023. aasta tööplaani koostamisest.