« Tagasi

21.03.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati 

* Määrata hooldaja ja maksta hooldajatoetust. 

* Maksta sotsiaaltoetuse puudega isikule. 

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati 

* Maksta toetust „Nõo valla noorte toetamine vabariiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel osalemisel"  määruse alusel. 

 

Maaküsimustes otsustati 

* Anda ehitusluba 

- Voika külas asuvale Oja katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks; 
- Kolga külas asuvale Päeva katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks; 

- Meeri külas asuvale Haaviku katastriüksusele puurkaevu rajamiseks; 

- Nõgiaru külas asuvale Nõo tn 10 katastriüksusele madalseiklusraja rajamiseks; 

- Enno külas asuvale Väike-Püssa katastriüksusele puurkaevu rajamiseks. 

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist ehituslubade andmisel. 

 

*  Seada erateele, mis paikneb Nõo vallas Luke külas asuval Nõo hooldekodu kinnisasjal, Nõo valla kasuks sundvaldus eratee avaliku kasutamise tagamiseks. 

 

*  Seada Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks sundvaldused Nõo vallas Nõo alevikus asuvatele Lao tänav T1 ja T2 kinnisasjadele. 

 

*  Moodustada hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjon koosseisus: 

Sven Tarto, Merike Kruuse, Piia Raig, Mai Kirs ja Aarne Timm. 

 

Üldküsimustes otsustati 

*  Saata vallavanem Maano Koemets ajavahemikul 26. – 29. märts 2023 teenistuslähetusse Taani Kuningriiki, Kopenhageni ja Frederiksbergi omavalitsustesse, osalema Nõo valla esindajana Tartumaa Omavalitsuste Liidu korraldataval õppereisil, mille eesmärgiks on tutvuda jätkusuutliku koolitoidu tootmise ja pakkumisega Taani koolides ning säästva liikumise ja avaliku ruumiga seonduvate teemadega Taani omavalitsuste  kogemuse põhjal. 

 

* Nimetada SA Nõo Hooldekodu nõukogu liikmeteks Jaanus Järveoja, Krista Kvarnström,  Aira Laul, Rain Sangernebo ja Ene Mölter. 

 

Info ja kohal algatatud küsimused 

Haridus- ja kultuuriküsimustes anti ülevaade: 

- Nõo Põhikooli ruumivajadusest uuel õppeaastal; 

- Noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetamisest väljapoole  Nõo valda. 

 

Finantsküsimustes anti ülevaade: 

- Revisjonikomisjoni esimehe poolt tõstatatud  küsimusest; 

- Tantsurühm „Tähetar" projektitoetuse  taotlusest. 

 

Maa- ja majandusküsimustes: 
- Vaide tähtaja pikendamisest Nõo Vallavalitsuse 07.02.2023 korralduse nr 71 kohta;  

- Luke mõisa territooriumile maakütte paigaldamisest; 

- Meeri Küla Arendamise Seltsi taotlusest seada hoonestusõigus kinnistule majandushoone ehitamiseks. 

 

Sotsiaalküsimustes anti ülevaade: 

- Projektist „Kodud tuleohutuks" 

Koostöös Päästeametiga on  kavas renoveerida küttesüsteemi kahe puudega isiku kodus. 

Tööde teostamiseks laekus 2 pakkumust: 

Madalaima hinnaga pakkumuse tegi Tulisüda OÜ. 

OTSUSTATI: Sõlmida  projekti „Kodud tuleohutuks" raames kahe  kodu küttesüsteemide renoveerimiseks leping Tulisüda OÜ-ga. 

-  Hooldusreformist. 

 
Lisaks anti ülevaade: 

- Keeri ja Nõgiaru külla kaitse-eesmärgiliste ladude rajamise avalikust koosolekust; 

- Tuleohutuse koolitusest ametiasutuses; 

- Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA tegevusest; 

- Tervisemeeskonna korraldatavast küsitlusest.