« Tagasi

Käesoleval aastal on Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini.

Hajaasustuse programmi kohaselt ei saa toetust taotleda pered, kelle majapidamised asuvad küll hajaasustuse piirkonnas, kuid jäävad tiheasustusalale (kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või määratud kompaktse asustusega aladeks ja elanikke on üle 50); kus on toimiv ühisveevärk/ühiskanalisatsioon või majapidamine asub reoveekogumisalal.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  1. Taotleja elab alaliselt vähemalt 1. jaanuarist 2024 hajaasutusega piirkonnas asuvas majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  2. Taotleja elukoht on vähemalt 1. jaanuarist 2024 ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  3. Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotlejaid, kes peavad vastama taotlejaga samadele nõuetele. Näiteks kui tehakse puurkaev kahe majapidamise peale on kaks kaastaotlejat.

Korterelamute puhul toetatakse tegevusi juhul, kui vähemalt 50% korterelamus elavatest leibkondadest vastavad taotlejale kehtestatud nõuetele (elukoht, maksuvõla puudumine).

Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.

Taotleja ja kaastaotleja rahaline panus peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlbulikest kuludest.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Nõo vallavalitsusele hiljemalt 1. aprillil. Juurde peab olema lisatud vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist planeeritavatele tööde kohta. Taotluse saab esitada allkirjastatuna paberil või digitaalselt.


Loe rohkem.

Keskkonnaspetsialist Merike Poom (merike.poom@nvv.ee; 7455 332, 5343 3648).