« Tagasi

17.05.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati

* Tasuda ühe hooldaja eest sotsiaalmaks alates 01.06.2022.

Ehitusküsimustes otsustati

* Anda ehitusluba Vissi külas asuvale Vapra tee 3 katastriüksusele (registriosa nr 12624050, katastritunnus 52801:001:0998) üksikelamu püstitamiseks. Mitte algatada keskkonnamõju hindamist ehitusloa andmisel.

Keskkonnaküsimustes otsustati

* Kooskõlastada Nõo valda Illi külla Jõe kinnistule (katastritunnus 52801:001:1213)  kavandatava puurkaevu asukoht vastavalt Kaevupuurija OÜ poolt esitatud puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlusele.

* Kinnitada lihthanke „Biolagunevate jäätmete kodukompostrite soetamine Nõo valla elanikele" tulemused. Pakkumuste esitamise tähtajaks esitas pakkumuse Kleenoil Eesti OÜ maksumusega 33017,76 eurot, kelle esitatud pakkumine tunnistati ka vastavaks.
Tulenevalt hanke maksumuse kallinemisest on valla täiendav kulu  ca 2000 eurot võrreldes eeldatava hinnaga.

Üldküsimustes otsustati

* Nõo valla tervisemeeskonna koosseisu kinnitamine.
Nõo valla tervisemeeskond on moodustatud 29. aprilli 2015 korraldusega nr 210 "Nõo valla tervisemeeskonna moodustamine. Käesolevaks ajaks on toimunud muudatusi isikutes, kellel on võimalik vabatahtlikuna komisjoni tegevusse panustada.
Otsustati kinnitada Nõo valla tervisemeeskond alljärgnevas koosseisus: Marge Altin, Annika Jukk, Tiiu Kaasik, Katrina Kallas,  Helen Klaos, Merike Kruuse, Krista Kvarnström,  Viivi Kütt, Aira Laul, Martin Mölder, Ene Mölter, Liia Sirel,  Andri Viinalass. Tervisemeeskonnal määrata komisjoni esimees ja vajadusel juhtrühmad erinevate tegevuste korraldamiseks.

Kohalalgatatud teemad

* Päästeamet on avanud toetuste taotlusvooru, millega saab soetada kriisivarustust.
Otsustati välja selgitada, mis on Nõo vallale kõige olulisem valdkond, mida nimetatud projektist rahastatakse. Üks võimalus on generaatori soetamine, millega peab kindlasti kaasnema selle ühendamise võimekuse loomine.

* Omavalitsused pidid hiljemalt 15. mail esitama Rahandusministeeriumile kulutused, mida omavalitsus on teinud Ukraina põgenike vastuvõtmisega seoses. Nõo valla eelarvest hüvitamisele kuuluvaid kulutusi tehtud ei ole.

* Nõo alevikus asuva Tartu tn 14a kinnistu (52801:010:0068) omanikuks on Nõo vald ja kinnistul paikneb avalikus kasutuses olev Nõo park. Sõjahaudade kaitse seaduse § 8 lõige 1 näeb ette säilmete ümbermatmise kui sõjahaud on ebasobivas kohas. Ebasobivaks nimetab seadus parke ja muid haljasalasid. Arvestades pargi naabruses asuvaid hooneid ja pargi kasutamise eesmärke teeb Nõo vallavalitsus Kaitseministeeriumi sõjahaudade komisjonile ettepaneku Nõo pargis II maailmasõjas hukkunute ühishauda maetud säilmete ümbermatmiseks kalmistule.

* Hajaasustuse programmi eelarves on 30 000 eurot. Kõik taotlused on komisjoni poolt hinnatud, laekus 29 taotlust, 11 ei saavutanud lävendit, mida on rahastamiseks vaja ületada.  Otsuse projektide rahastamise osas saab teha siis, kui riigipoolne rahastuse suurus on teada.

* Teha muudatused koostamisel oleva kaasava eelarve eelnõus, jättes välja valdkondlikkuse põhimõtte, mis esialgu oli eelnõusse sisse viidud. Vallavalitsus otsustas viia sisse volikogu komisjonides tehtud muudatusettepanekud ja suunab eelnõu eelarvekomisjoni juba täiendatud kujul, misjärel eelnõu suunatakse avalikkusele arvamuse avaldamiseks.

* Toimus Haridus- ja Noorteameti  kevadkool, kus oli teemaks riigipoolne toetus huviharidusele ja -tegevusele. Täpsustati valdkonnad, mis HARNO hinnangul on aktsepteeritavad. Jagati tagasisidet valdade esitatud tegevuskavadele.

* Kohtutud on raamatukogude töötajatega, uuendatud on raamatukogu direktori leidmiseks konkurssi avalduste esitamise tähtaega kuni 2. juunil kella 12.00-ni.

* Haridus- ja Teadusministeerium on katmas kulutusi, mida oleme teinud Ukraina sõjapõgenike lastele, kes käivad valla lasteaedades, otsustati, et kui riik katab kõik kulud, siis tuleks Ukraina põgenike laste vanemad vabastada kohatasust.

* Pakutud on andureid eakatele, mis annavad signaali kui eakas ei liigu tavapäraselt (terviserikke korral, kui eakas on kaua ühel kohal), seade annab siis signaali. Otsustati tellida prooviperioodiks 2-3 andurit.

* Toidupank on teinud ettepaneku jagada toidupakke edaspidi Nõo vallas. 1. juuniks tuleb leida koostööpartner ja teemat arutatakse Nõo Priitahtliku Päästeseltsiga.

* Vallavanem andis  ülevaate:
– volikogu komisjonide koosolekutel arutatud teemadest;
– sõjapõgenike vastuvõtuga seotud teemadest;
– niitmistööde korraldamisest valla avalikes parkides ja haljasaladel.

* Nõo Põhikooli laiendamise projekti tellimise eeltööna on tehtud arvutused, mis on aluseks  ruumiprogrammi tellimiseks. Järgmise etapina tuleb tegeleda ruumiprogrammiga.

* Lasteaiakohtade arvu suurendamiseks on vajadus. Arutati erinevaid võimalusi, üheks võimaluseks on minna moodulite kasutamisele, aga variant on ka juurdeehitus, kuna lisaruume on perspektiivis vaja ka siis kui laste arvu kasv peaks stabiliseeruma ja langema.