« Tagasi

21.06.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati

* Maksta hooldajatoetust puudega isiku hooldajale.

* Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks.
 

Haridusküsimustes otsustati

* Kinnitada  Nõo Muusikakoolis  toimuva  Liivimaa  pianistide  ja  viiuldajate  2022.  aasta suvekooli osavõtutasud.

* Kinnitada Nõo Lasteaed Tõruke Luke õppekoha liitrühma suuruseks 20 last. Laste arvu suurendatakse 2 lapse võrra, kuna vajalikud tingimused laste arvu suurendamiseks on tagatud.
 

Ehitusküsimustes otsustati

* Anda  ehitusluba  ühisveevärgi ja  -kanalisatsioonitorustike  rajamiseks  Nõo alevikus
asuvale  katastriüksusele  Raudtee  tänav (katastritunnus 52801:001:0710). Mitte algatada keskkonnamõju hindamist kasutusloa andmisel, kuna tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ja kavandatav tegevus ei halvenda olemasolevat keskkonda.

* Anda  ehitusluba  Nõo  alevikus  Voika  tn  18  ja  Voika  tn  18a  katastriüksustel  asuva
tööstuskompleksi (ehitisregistri kood 104007971) laiendamiseks. Mitte algatada keskkonnamõju hindamist kasutusloa andmisel, kuna tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ja kavandatav tegevus ei halvenda olemasolevat keskkonda.

* Anda  ehitusluba  Nõo  alevikus  asuvale  Sügaoru  tn  2b  katastriüksusele  (katastritunnus 52801:010:0136) üksikelamu püstitamiseks. Mitte algatada keskkonnamõju hindamist kasutusloa andmisel, kuna tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ja kavandatav tegevus ei halvenda olemasolevat keskkonda.

* Korraldada projekteerimistingimuste andmine Nõo  alevikus  Tähtvere  tn  1a
katastriüksusele ehitusloakohustusliku  hoone  (üksikelamu)  ehitusprojekti koostamiseks
avatud menetlusena.
 

Üldküsimustes otsustati

* Sõlmida riigihankel „Aiamaa-Unipiha tee kruuskatte remont" hankeleping osaühinguga
Moreen (registrikood 10353946) peale vaidlustamistähtaja möödumist. Riigihankes esitas pakkumuse neli ettevõtet ja OÜ Moreen pakkumus 56400 eurot (käibemaksuga) oli nendest kõige soodsama hinnaga.

* Toetada 14 hajaasustuse projekti elluviimist 29 346,19 euroga valla eelarvest. Riigieelarveline toetus projektidele on samas mahus. Taotlejatega sõlmitakse toetuslepingud.

* Anda Austa Rattaklubile (registrikood 80575708) luba 30. juulil 2022 Elva linnas ja Elva ümbruses korraldatava  Elva rattamaratoni raames Nõo valla läbimiseks Illi, Ketneri, Sassi ja Laguja külas.

* Anda Järiste külakogukonnale, keda esindab Heigo-Elmar Vahesaar luba avaliku ürituse, XX Nõo kihelkonna külade mängud, läbiviimiseks 31. juulil 2022 ajavahemikul 12.00 kuni 17.00 Nõo vallas, Järiste  külas, Teeperve kinnistul.

* Anda Meeri Küla Arendamise Selts´ile  (registrikood 80179065)  luba Meeri külapäeva korraldamiseks 9. juulil 2022 kella 16.00.00-st kuni 10. juulil 2022 kella 01.00-ni Meeri Seltsimaja territooriumil.

* Anda Rahvatantsuansambel Tarbatu´le (registrikood 80120623)  luba Luke mõisapargis 9. juulil 2022 ajavahemikul 20.00 kuni 23.15  läbi viia EMÜ Rahvatantsuansambel Tarbatu 70+1 sünnipäevakontsert ning järelpidustused, mille lõpuaeg on 10. juulil 2022 kell 02.00.
 

Informatsioon ja kohal algatatud küsimused

* Arutati hangetega seonduvaid küsimusi.

* Arutati valla korterite kasutamist ja „Kodud tuleohutuks" projekti tegevusi.

* Vallavanem andis ülevaate regionaalsel kriisikomisjonil räägitud teemadest.