« Tagasi

23.05.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati

* Maksta sotsiaaltoetust puudega isikutele puudest tingitud lisakulude katmiseks.

* Maksta sotsiaaltoetusi raske majandusliku olukorra leevendamiseks.

* Määrata hooldaja sügava puudega isikule ja maksta hooldamise eest hooldajatoetust.

Finantsküsimustes otsustati

* Kiita heaks Nõo valla konsolideerimisgrupi 2021. aasta majandusaasta aruanne ja esitada see Nõo Vallavolikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. mail 2022.

Haridusküsimustes otsustati

* Anda Nõo vallavalitsuse hallatavates lasteaedades käivate Ukraina perede lastele 100% soodustust vanema kaetava osa määrale, kuna riik hüvitab selle vallale.

2022.  aastal  on  vanema  kaetava  osa suuruseks 39,70 eurot. Korraldust rakendatakse 1. juunist kuni 31. detsembrini 2022.

Maaküsimustes otsustati

* Võtta vastu ja lubada avalikule väljapanekule AB Artes Terrae OÜ poolt koostatud Nõo alevikus Kiriku tänava piirkonnas asuvate kruntide detailplaneering.  Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse ajavahemikul 10.06.–24.06.2022 Nõo vallavalitsuse kantseleis (Voika tn 23, Nõo alevik) ja planeeringumaterjalid avalikustatakse Nõo valla veebilehel.

* Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu talumise kohustuse kehtestamiseks Nõo alevikus asuvatele vallale kuuluvatele kinnistutele:

-Raudtee tänav (katastritunnus 52801:001:0710, pindala 15546 m² sihtotstarve transpordimaa 100%).

-Liiva tänav T1 (katastritunnus 52801:001:0715, pindala 7036 m² sihtotstarve transpordimaa 100%).

-Liivaoru tänav (katastritunnus 52801:001:0743, pindala 1753 m² sihtotstarve transpordimaa 100%).

Sundvaldus seatakse avalikes huvides elektrivõrgu omamiseks, ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivarustuse tagamise eesmärgil.

Keskkonnaküsimustes otsustati

* Jätta rahuldamata 11 Hajaasustuse programmi raames esitatud taotlust, mida hinnati vastavalt hindamisjuhendile, kuid mille kaalutud keskmine hinne ei saavutanud positiivset taotluse tulemust. Kokku laekus 29 taotlust.

Üldküsimustes otsustati

* Eraldada MTÜle Palu Puhkajate Looduskeskus projektitoetust alljärgnevalt:

– Projektile „Palu paisjärve kalda kindlustamine ohutuse tagamiseks" 1000 eurot.

– Projektile "Palu paisjärve liivaranna ja selle lähiümbruse korrastamine" 700 eurot.

Informatsioon ja kohal algatatud küsimused

* Vallavalitsus ootab jätkuvalt ettepanekuid eelarvestrateegiasse. Hetkel on laekunud ettepanek ühelt hallatavalt asutuselt.

* Sotsiaalvaldkonnas:
– anti ülevaade sotsiaalküsimustes ja eestkostetavatega seonduvast,
– käimas on läbirääkimised Toidupanga teenuse osutamisega seonduvas, Nõo Priitahtlik Päästeselts on andnud põhimõttelise nõusoleku teenuse osutamiseks,
– räägiti eesootavatest Sotsiaalkindlustusameti uuendustest ning koostöölepingu sõlmimisest, mis on volikogu pädevuses ja millega minnakse volikogusse,
–  arutati vähekindlustatud perede lastele kooliga seonduvates laagrites ja sündmustel osalemise toetamist. 

* Anti ülevaade hangete teemal:

– 25. mail on tähtaeg riigihanke „Toitlustusteenuse osutamine Nõo Põhikoolis ja Nõo
Reaalgümnaasiumis" avamiseks. Moodustatud on hanke läbiviimise komisjon koosseisus: Ilona Tars, Jaanus Järveoja, Anneli Vetka, Raido Kutsar ja Aira Laul.

—Nõo lasteaed Krõll on korraldamas kahte väikehanget ja on küsinud ka hinnapakkumised.
Hankele „Nõo lasteaia õuealale sõimeala mänguvahendite hankimine ja paigaldamine koos liiva- ja turvaala rajamisega" laekus kaks pakkumust, soodsama pakkumuse esitas Tommi Play. Teisele hankele „Sõime mängualale piirdeaia rajamine" ei laekunud ühtegi pakkumust.

— „Nõo lasteaed Krõll rühmaruumide renoveerimine" hanke edukaks tunnistatud ettevõttega käivad hetkel läbirääkimised hankelepingu üle. Vallavalitsus on esitanud Riigihangete registrile järelepärimise tekkinud küsimustes.

— Nõo lasteaia Tõruke Tõravere õppekoha ümbrusesse on eelarves planeeritud kivisillutise paigaldamine. Tähtajaliselt laekus kolm pakkumist ja odavaima pakkumise tegi Radani Grupp OÜ, mis ületas siiski 7370 euro võrra eelarves töödele planeeritud vahendeid.  
Otsustati eduka pakkujaga töö mahu ja hinna osas läbirääkimistele asuda.

* Voika tn asuvad kinnistuomanikud on avaldanud soovi omandada nende kinnistuga piirnevat Nõo vallale kuuluvat Nõo alevikus Voika tn äärset ca 2 m laiust kinnistu riba. Vallavalitsus ei näe võimalust kinnistu võõrandamiseks, kuna antud maa-ala võib osutuda vajalikuks tulevaste avalike huvide elluviimisel, näiteks kergliiklustee rajamiseks.

* Anti ülevaade suvistest sündmustest — lastekaitsepäev 1.-3. juuni, jaanipäev 22. juuni ja Nõo valla kultuurikollektiivide esinemine Tartus Autovabaduse Puiesteel.

* Otsustati Transpordiametilt pikemaajalise loa taotlemist Nõo teeristi reklaami paigaldamiseks suveperioodiks, kuni 30. septembrini.

* Päästeamet on avanud kriisivalmiduse suurendamiseks toetusmeetme, millest on võimalik taotleda toetust erinevate tegevusteks, mis aitavad valmistuda kriisiks. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. juuni. Arutati diiselgeneraatori ja sellele hoonetes elektriühenduse loomise projekti.

* Anti ülevaade juunikuus volikogusse suunatavatest teemadest.