Nõo Vallavalitsuse istungid

 

Nõo Vallavalitsuse istungid toimuvad kohalike omavalitsuste infosüsteemi VOLIS keskkonnas, kord nädalas ja üldjuhul teisipäeviti.

Vastuvõetud õigusaktid

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:
Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Nõo Vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

Protokollid

Nõo Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

 

« Tagasi

04.04.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati

* Osutada tugiisikuteenust.

* Jätta rahuldamata taotlus toetuse saamiseks.

* Määrata hooldaja ja maksta hooldajatoetust.

 

Haridusküsimustes otsustati

* Maksta kahele isikule toetust „Nõo valla noorte toetamine vabariiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel osalemisel"  määruse alusel.

 

Maaküsimustes otsustati

* Anda ehitusluba Nõo alevikus

-  Lao tn 2 katastriüksusel asuva elumaja laiendamiseks;

-  Liiva tn 19 katastriüksusele abihoone püstitamiseks.

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist ehituslubade andmisel.

 

* Määrata Nõo vallas Voika külas asuva Oru katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

Voika küla, Oru, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M);

Voika küla, Kassimuru, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M).

 

* Seada sundvaldus

- Enefit Connect OÜ  kasuks avalikes huvides vajaliku sideehitise talumise kohustuse kehtestamiseks Nõo vallas Voika külas asuvatele Voika-Viilupi tee L1 ja L2 kinnisasjadele ning Tamsa külas Tamsa tn 7 asuvale kinnisasjale.

- Nõo valla kasuks erateele (Tepripalu-Tiksu tee nr 5280046), mis paikneb Nõo vallas Tõravere alevikus asuvatel Tõravere vesiveski, Liivaaugu, Timuskimetsa, Timuski, Põllu-Timuski, Timuski ja Rama kinnisasjadel, eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Info ja kohal algatatud küsimused

Haridus- ja kultuuriküsimustes anti ülevaade:

- Osalemisest mahetoitlustamise infopäeval Eesti Maaülikooli mahekeskuses;

- Kultuurisündmuste info levitamisest.

 

Finantsküsimustes anti ülevaade:

- Revisjonikomisjoni tegevus ja tööplaan;

- Tulumaksu laekumine;

- Vallavara kindlustamine.

 

Maa- ja majandusküsimustes anti ülevaade:

- Kaasava eelarve raames väljavalitud projekti teostamine;

- Transpordiameti rajatava kergliiklustee väljaehitamisel valla omaosaluse suurendamine.

 

Sotsiaalküsimustes anti ülevaade

- Hooldereformiga seonduvatest muudatustest valla õigusaktides;

- Isikliku abistaja teenuse rakendamine.

 

Nõo Vallavolikogu komisjonidesse suunatavad teemad:

Nõo Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 37 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine.

Hoonestusõiguse seadmine Meeri Küla Arendamise Seltsi kasuks Kivistiku kinnistu osale.

Lahendused Nõo Põhikooli ruumipuuduse vähendamiseks.

Transpordiameti ettepanek suurendada Nõo valla rahastust kergliiklusteede rajamisel Nõo alevikus.