Nõo Vallavalitsuse istungid

 

Nõo Vallavalitsuse istungid toimuvad kohalike omavalitsuste infosüsteemi VOLIS keskkonnas, kord nädalas ja üldjuhul teisipäeviti.

Vastuvõetud õigusaktid

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:
Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Nõo Vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

Protokollid

Nõo Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

 

« Tagasi

21.02.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati

* Maksta sotsiaaltoetust kahele inimesele raske majandusliku olukorra leevendamiseks.

* Kehtestada Nõo vallavalitsuse poolt osutatavate sotsiaalteenuste hinnad järgmiselt:

sotsiaaltransporditeenus:

  • 0,40 eurot kilomeetri eest;
  • 2 eurot ooteaja ühe tunni eest.

pesupesemise teenus:

  • 2,50 eurot pesukorra eest (kuni 4 kg).

* Suunata isik „Hoolekandeteenuste arendamine  peresisese  hooldaja  hoolduskoormuse  vähendamiseks erivajadusega noore hooldamisel" raames intervallhooldusteenusele SA-sse  Tartu Perekodu Käopesa.

* Maksta üürikulu hüvitist ühele isikule tema põhjendatud taotluse alusel.
 

Maaküsimustes otsustati

* Anda ehitusluba Meeri külas asuvale Haaviku katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks.

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist ehitusloa andmisel.

*  Lugeda  korraldatud  jäätmeveoga  mitteliitunuks  olmejäätmete  valdaja aadressilt Nõo vald, Voika küla, Saare. Vabastus kehtib kuni 01.12.2023.
 

Üldküsimustes otsustati

*  Eraldada toetust Nõo Ratsaklubi´le 400 eurot Eesti Ratsaspordi Liidu rahvuslike karikavõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks hooajal 2023.

Toetuse saajal esitada Nõo vallavalitsusele aruanne koos kuludokumentidega toetuse kasutamise kohta.

* Kinnitada Nõo Põhikooli ruumide kasutamise hinnad alljärgnevalt:

1. Aula                                 1 tund             25 eurot;

2. Auditoorium                    1 tund             40 eurot;

3. Käsitöö-kodundusklass   1 tund             40 eurot;

4. Klass                                1 tund             15 eurot.

 

Enam kui kahetunnise kasutusaja korral võib rakendada kokkuleppehinda, mis ei ole väiksem ruumi kasutamise kahe tunni hinnast.

* Lubada puhkusele vallavanem Maano Koemets 27. veebruarist 2023 kuni 28. veebruarini 2023.
 

Info ja kohal algatatud küsimused

Haridus- ja kultuuriküsimustes anti ülevaade:

- Eesti Vabariigi aastapäevaga seotud tunnustamisest;

- Nõo Põhikooli projektipäevast, mille raames tutvustavad oma tööd Nõo vallavalitsuse teenistujad.

Maaküsimustes

- Kliima- ja energiakava koostamisest.


Sotsiaalküsimustes anti ülevaade;

- eestkostetavatega seotud teemadest.


Lisaks arutati:

- Arenguvestluste tulemuste tagasisidestamist;

- SA VVV edasise toimimise ja rahastamisega seonduvat;

- Omniva ettepanekut postipunkti sulgemise osas.
OTSUS: Teha Eesti Posti´ile ettepanek mitte sulgeda Nõo postipunkti 01.04.2023 nagu  Omniva taotles. Teha ettepanek Nõo postipunkti sulgemiseks 30. aprillil, et jõuaks piisavalt Nõo Valla elanikke teavitada ümberkorraldustest ja tasuta teenustest, mida on postitöötajalt võimalik koju tellida.

- Elektrum Eesti OÜ-ga elektrienergia hankelepingu sõlmimine (ühishanke raames).
OTSUS: Sõlmida leping börsihinnaga elektri ostmiseks, leping sõlmitakse üheks  aastaks.