Nõo Vallavalitsuse istungid

 

Nõo Vallavalitsuse istungid toimuvad kohalike omavalitsuste infosüsteemi VOLIS keskkonnas, kord nädalas ja üldjuhul teisipäeviti.

Vastuvõetud õigusaktid

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:
Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Nõo Vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

Protokollid

Nõo Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

 

« Tagasi

30.03.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati

* Maksta sotsiaaltoetuse puudega isikule.

 

Maaküsimustes otsustati

* Anda ehitusluba

- Tamsa külas Tamsa tn 4 katastriüksusel asuva üksikelamu lammutamiseks;
- Voika külas asuvale Ojaääre katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks;

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist ehituslubade andmisel.

 

*  Anda projekteerimistingimused

- Enno külas asuvale Väike-Püssa katastriüksusele abihoone projekteerimiseks vastavalt lisale;

- Illi külas asuvale Sepa abihoone projekteerimiseks vastavalt lisale.

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist projekteerimistingimuste andmisel.

 

* Anda kasutusluba

- Nõo alevikus Veski tn 32 asuvale katastriüksusele püstitatud kaksikelamule kasutamise otstarbega kahe korteriga elamu;
- Illi külas asuvale Liivi vkt 4 katastriüksusele püstitatud ehitisele kasutamiseks üksikelamuna;

- Uuta külas asuvale Lauri katastriüksusele püstitatud üksikelamule kasutamise otstarbega üksikelamu.

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist kasutuslubade andmisel.

 

*  Määrata Nõo vallas Altmäe külas asuva Kirila katastriüksuse jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1. Nõo vald, Altmäe küla, Kirila, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M);

2. Nõo vald, Altmäe küla, Kirilanõlva, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M).

 

*  Määrata Tartu maakonnas Nõo vallas Uuta külas asuva Paadi maaüksuse detailplaneeringuga kavandatud liikluspindadele alljärgnevad nimed vastavalt asukohaskeemile:

Varjulille tänav;

Kasteheina tänav;

Õnneheina tänav;

Tondipea tänav;

Linnurohu tänav;

Kuldvitsa tänav.

 

*  Seada Enefit Connect OÜ  kasuks avalikes huvides vajaliku sideehitise talumise kohustuse kehtestamiseks sundvaldus Nõo vallas Meeri külas asuvale Võidu, Männikese ja Tammekese kinnisasjale.

 

*  Muuta Nõo Vallavalitsuse 7. septembri 2022 korralduse nr 413 „Detailplaneeringu algatamine" punkti 1, kuna planeeringualale lisandus uusi krunte.

 

*  Nõo Vallavalitsuse 20. detsembri 2022 a korralduse nr 649 muutmine

Muuta varasemat korraldust, kuna on lepitud kokku hilisemas projekti teostamise kuupäevas.

*  Jätta Nõo Vallavalitsuse 14.03.2023 korraldusele nr 138 „Keeldumine puurkaevu asukoha kooskõlastamisest" esitatud vaie rahuldamata.

 

Üldküsimustes otsustati

*  Kinnitada Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemise tingimused

Taotlus tuleb esitada  vastaval vormil.

Taotluste esitamise tähtaeg on 3. mail 2023.

Taotluse saab esitada  Nõo valla veebilehel või saata e-posti aadressile vald@nvv.ee või Nõo vallavalitsuse aadressile Voika tn 23, Nõo alevik 61601, Nõo vald või panna vallamaja peaukse juures asuvasse postkasti.

 

*Moodustada  konkursi „Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine" komisjon koosseisus: Kaisa Hanko, Katrina Kallas, Hille Laos, Aira Laul ja Anneli Vetka.

 

* Anda  MTÜ-le Seiklushunt luba 5. aprillil 2023 ajavahemikul kell 15.00 – 19.30 (koos ettevalmistuse ja koristusajaga 13.00 – 20.30) Nõo alevikus ja selle lähiümbruses korraldada orienteerumispäevak.

 

* Anda ORIENTEERUMISKLUBI´le ILVES luba läbi viia Tartu Orienteerumisneljapäevak Vitipalu maastikukaitsealal (Ketneri külas) 4. mail 2023 ajavahemikul kell 16.00 kuni 20.00 (koos ettevalmistuse ja koristamisega 15.00 kuni 21.00).

 

* Sõlmida Ingel Aitab MTÜ-ga kasutusõiguse ja avaliku kasutamise leping Nõo vallale kuuluva Kivilinna park kinnistu osa kasutamiseks vaba aja veetmise kohana.

 

Info ja kohal algatatud küsimused

Haridus- ja kultuuriküsimustes anti ülevaade:

- Kooliruumivajaduse hetkeolukorrast;

 

Finantsküsimustes anti ülevaade:

- Revisjonikomisjoni  28.03.2023 koosolekust ja 2023. aasta tööplaanist.

 

Maa- ja majandusküsimustes:
- Meeri Küla Arendamise Seltsi taotlusest hoonestusõiguse seadmiseks;

- Ühistranspordikeskuse  poolt sügisel avatava kooliliini toetamisest..

 

Sotsiaalküsimustes anti ülevaade

- Sotsiaaltranspordi korraldamisele kahe  kuu vältel tehtud kulutustest ja isikutest, kes on teenust saanud;

- Hooldusreformiga seonduvatest muudatustest valla õigusaktides;

- Eestkostetavatega seotud teemadest.


OTSUSTATI:
Sõlmida Käsundusleping tugiisikuteenuse osutamiseks ühele puudega lapsele teenuse osutamiseks alates 01.04.2023, kuna senine teenuse osutaja on avaldanud soovi lepingu lõpetamiseks 31.03.2023.