Nõo–Elva kergliiklustee rajamine

14.02.22

 

Nõo Vallavalitsus esitas piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) toetuse saamiseks 2018. aasta jaanuaris taotluse Nõo–Elva kergliiklustee rajamiseks.  

PKT toetuse abil on võimalik teha investeeringuid sihtkoha eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamiseks. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT) kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise projektina (projekti kood EU52097) toetati Nõo-Elva kergliiklustee rajamist.

Projekti kogumaksumus oli 1 996 282,00 eurot (üks miljon üheksasada üheksakümmend kuus tuhat kakssada kaheksakümmend kaks), millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 299 442,30 eurot (kakssada üheksakümmend üheksa tuhat nelisada nelikümmend kaks eurot, kolmkümmend senti) ja toetus on maksimaalselt
1 696 839,70 eurot (üks miljon kuussada üheksakümmend kuus tuhat kaheksasada kolmkümmend üheksa eurot, seitsekümmend senti).

Projekti eesmärgiks oli liiklusohutuse taseme tõstmine Elva linna kui ühe Tartu maakonna keskuse ja Nõo valda jäävate asustusüksuste (Järiste, Aiamaa, Voika, ja Vissi küla ning Nõo ja Tõravere alevikud) ehk tagamaa vahel, eraldades jalakäijate ja jalgratturite liikluse mootorsõidukite liiklusest jalg- ja jalgrattatee rajamisega. Antud projekti mõistes on Elva linn toimepiirkonna keskusena peamine igapäevase ja perioodilise liikumise sihtkoht, mis katab suure osa elanike ja ettevõtjate vajadused nii tööhõive kui teenuste järele.

Toetuse abil ehitati välja 10,3 km pikkune jalg- ja jalgrattatee Nõo valla Järiste külast läbi Nõo aleviku kuni Tõravere raudteepeatuseni ja sealt Elva linnani. Ehituse käigus teostati ka muud seonduvad tegevused (ettevalmistustööd, liiklusmärkide ning tähistuste paigaldamine jms) ja rajati puhkekohad istepinkide ja prügikastidega ning paigaldati rattahoidjad.
Projektiga loodi kogukonnale paremad ühenduste võimalused erinevate transpordisõlmede (bussipeatused, rongipeatused), elukoha, lasteaia, kooli, töökohtade ja vabaaja sisustamise kohtade vahel.


Tegevused:

21.12.2018 väljastas Tehnilise Järelevalve amet ehitusloa Aiamaa raudteeülekäigukoha ehitamiseks.

10.01.2019 väljastas Nõo Vallavalitsus tee ehitusloa Nõo-Elva jalg- ja jalgrattatee II etapi (Järiste küla kuni Nõo alevik) ehitamiseks.

25.03.2019 sõlmiti käsundusleping omanikujärelevalve osutamiseks OÜ-ga Tarindiprof (registri kood 12721147).

31.05.2019 sõlmiti hankeleping Nõo-Elva  jalg- ja jalgrattatee II etappi (Järiste küla kuni Nõo alevik) ehitamiseks OÜ-ga KV Infra (registrikood 12504361).

15.05.2019 väljastas Nõo Vallavalitsus tee ehitusload Nõo-Elva jalg- ja jalgrattatee I etapi (Nõo alevik kuni Elva linn) 1. ja 2. osa ehitamiseks.

13.12.2019 sõlmiti hankeleping Nõo-Elva  jalg- ja jalgrattatee I etappi 1. osa (Nõo alevik kuni Voika küla) ehitamiseks OÜ-ga  TEEARU GRUPP (registrikood 10694251).

13.12.2019 sõlmiti hankeleping Nõo-Elva  jalg- ja jalgrattatee I etappi 2. osa (Tõravere alevik kuni Elva linn) ehitamiseks OÜ-ga  TEEARU GRUPP (registrikood 10694251).

31.12.2019 väljastas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Aiamaa raudteeülekäigukohale kasutusloa nr 1912371/23372.

 

Ehitus- ja majandusosakond