Asendushooldusteenus

Vanemliku hooleta jäänud lapse puhul on oluline leida talle võimalikult kiiresti uus kodu, kus on turvaline kasvukeskkond, hoolivad ja püsivad suhted. Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. 

Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu. 

Asendushooldusteenusele suunab Nõo vallas lastekaitsespetsialist, lapse igapäevaelu korraldab asendushooldusteenust osutav hoolduspere või asutus.

Teenust rahastatakse valla eelarvest ja asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest.

Lisainfo:

Lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg, agnes.laasberg@nvv.ee tel 742 6144 või 5341 5700.

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord