Nõo valla uus arengukava 2023- 2039 loob selgust otsustajatele

Alates selle aasta jaanuarist on vallavalitsus koostöös StratLab meeskonna ja valdkondlike töörühmadega teinud tööd Nõo vallale uue arengukava koostamisega. Tänaseks on see dokument valmis ja mis oluline, Nõo vallavolikogu liikmete poolt 13. oktoobri istungil väga üksmeelselt kinnitatud.
Mis on arengukava? Arengukava on pikaajaline strateegiline plaan, kus on kirjas eesmärgid ja kirjeldatud tegevused nende eesmärkide täitmiseks. Pikaajalise plaani (arengukava) ja lühiajalise plaani (eelarve) erinevus seisneb selles, et arengukavas on kirjas üldised eesmärgid, mille poole liigutakse pikema aja jooksul. Eelarve on ühe konkreetse aasta tegevuste nimekiri koos rahastusallikatega nii, et kõik kirjas olevad tegevused saaks aasta lõpuks tehtud.
Miks me vajasime uut arengukava, uusi üldiseid eesmärke vallale? Nõo valla eelmine arengukava oli küll koostatud aastani 2037, kuid valla elanike arvu kasv, ruumipuuduse väljakutsed haridusasutustes ja elamuarenduste kasv panid meid fakti ette, vajame uut arenguplaani, mis annaks meie otsustajatele suunaviidad eri valdkondadesse investeeringute ja tegevuste planeerimisel.
Arengukava on õigusakt
Seega on ta täitmiseks volikogule ja vallavalitsusele. Otsuste tegemisel on volikogul ja valitsusel edaspidi hea toetuda kavas kokkulepitud eesmärkidele, põhimõtetele ja ülesannetele. Arengukava protsessis said osaleda ka valla elanikud. Niisiis loob see otsustajatele suurema kindluse õigete valikute tegemisel. Selleks, et arengukava peegeldaks paremini elanike ootuseid valla teenustele ja elukeskkonnale loodi protsessi alguses valdkondlikud töörühmad ning kõik vallakodanikud said ka eri etappides teha oma kriitikat, aga ka konkreetseid ettepanekuid. Siinkohal täname neid inimesi, kes võtsid aega ja saatsid oma kirjaliku arvamuse ja ettepanekud meile. Isegi kui ettepanekut ei arvestatud, saime me juurde uut teavet probleemidest. Kokkuvõttes on Nõo valla peamine eesmärk kesta ja kasvada, see juhtmõte on saanud arengukava visiooniks, mis läbib kõiki valdkondi, mida arengukava käsitleb. Nüüd, arengukava koostamise protsessi lõppemisel algab eesmärkide tegelik elluviimine ja vallavalitsuse meeskonna soov on, et see visioon kinnistuks meie tegevuste kaudu ja meie elanikel, ettevõtjatel ning asutustel oleks ühine suur eesmärk – luua üheskoos väga hea kaasaegne elukeskkond.

Arengukavadele esitatud ettepanekute ja seisukohtade kokkuvõte

Nõo Vallavalitsus seisukohad Nõo valla üld- ning haridus- ja kultuurivaldkonna arengukavadele laekunud ettepanekute/arvamuste/küsimuste osas, mis on saanud Nõo Vallavolikogu arengukomisjoni heakskiidu.

Ettepanekud koos Nõo vallavalitsuse seisukohtadega Nõo valla üld- ning haridus- ja kultuurivaldkonna arengukavadele

 

Kokkuvõte arengukava avalikust väljapanekust ja arutelust

7.10.22

Nõo valla arengukava 2039 ja Hariduse- ja kultuurivaldkonna arengukava avaliku väljapaneku jooksul esitati üldarengukavale 14 muudatusettepanekut ja 25 kommentaari ning hariduse- ja kultuurivaldkonna arengukavale 25 muudatusettepanekut ja 10 kommentaari. Volikogu komisjonidest tegid arengukavade osas ettepanekuid Haridus- ja kultuurikomisjon ning sotsiaalkomisjon.

8. oktoobril 2022 toimus Nõo kultuurimaja arengukavade avalik arutelu, millel osalesid lisaks Nõo vallavalitsuse ametnikele Mart Jaanson, Ants Verliin, Gea Järvela ja Gaili Kangur.

Pärast vallavanem Maano Koemetsa tervitust selgitasid DD StratLabi konsultandid, kuidas koostöös Nõo vallavalitsusega läheneti arengukava ülesehitusele ja  milline oli protsess. Selgitati, millised said Nõo valla arengukava 2039 peamised valdkonnad ja miks need valiti.

Seejärel paluti osalejatel jaguneda gruppidesse ning  arutada välja prinditud arengukava versioonide ja töölehtede abil kas kirjapandu on arusaadav või kas midagi tuleks muuta või kohendada. Võimalik oli esitada ka muid ettepanekuid.

Avaliku arutelu käigus esitati üldarengukavale 2 ettepanekut ja hariduse ja kultuurivaldkonna arengukavale 1 ettepanek.

Nõo Vallavalitsus kujundab ettepanekute osas oma seisukohad, palub nende osas ka Nõo Vallavolikogu arengukomisjoni arvamust ja avalikustab seejärel kõik ettepanekud ja kommentaarid koos vastustega Nõo valla kodulehel.

Arengukava esitatakse vastuvõtmiseks volikogu 13.10. istungile.

Arengukava avalik väljapanek ja arutelu

11.08.22

Nõo valla arengukava 2039 eelnõu avalik väljapanek toimub 19. augustist kuni 1. septembrini 2022 Nõo valla kodulehel.

Nõo valla arengukava 2039

Lisa 1 Nõo valla hetkeolukorra ülevaade

Samal ajavahemikul toimub ka Nõo valla haridus- ja kultuurivaldkonna arengukava eelnõu avalik väljapanek. 

Nõo valla haridus- ja kultuurivaldkonna arengukava 

Lisa 1 Nõo valla haridus- ja kultuurivaldkonna hetkeolukorra ülevaade

Eelnõusid puudutavaid ettepanekuid saab teha avaliku väljapaneku ajal. Ettepanekud palume saata e-postile vald@nvv.ee

Eelnõule esitatud muudatusettepanekuid käsitlev avalik arutelu toimub 8. septembril 2022 kell 16.00 Nõo kultuurimaja saalis (Nõo alevik Voika tn 23).

Toimusid arengukava töörühmade seminarid ja läbi viidi ideekorje küsitlus

5.03.22

Nõo valla arengukava koostamise käigus on töötatud tervikuna välja arengukava koostamise protsess ja pandud paika kaasamistegevused. Nõo vallavalitsus koos DD StratLabi meeskonnaga on viinud erinevate teemavaldkondade (haridus- ja kultuur, sotsiaalhoolekanne ja tervis, ettevõtlus ja turism ning avalik ruum) töörühmadega läbi kaasamisseminarid hetkeolukorra kaardistamiseks. Seminarid toimusid üheaegselt nii Nõo kultuurimaja saalis kui ka veebis ning kolme tunni jooksul käisid väga elavad ja sisukad arutelud. Lisaks vastas Nõo valla arengukava 2039 ideekorje küsitlusele veebis 116 inimest ja paberkandjal edastas oma vastused seitse inimest. Täname kõiki, kes on kaasamiskohtumistel ja küsitlusele vastates oma mõtteid meiega jaganud!

DD StratLabi konsultandi Reelika Alunurme sõnul on kohalikel asjatundlikel inimestel olemas kogu vajalik arusaam sellest, mis on hästi, mis vajab veel arendamist ja mida olukorra parandamiseks ette võtta. Pannes kogutud arvamused kokku oluliste numbriliste andmetega saab tegelikust olukorrast väga hea ülevaate. Nüüd on arengukava koostamise juhtrühmal koos teemavaldkondade töörühmadega võimalik hakata tegelema analüüsiga, hindamaks millised on kõige olulisemad teemad, mida arengukavas tuleks kindlasti käsitleda.

Järgmisena selgitab arengukava koostamise juhtrühm koos konsultandiga välja olulised järeldused ning püüab kirjeldada vajalikud arengusuunad. Seejärel aitab konsultant määratleda konkreetsemad eesmärgid, mõõdikud ja olulised tegevussuunad.

Täpsemate tegevuskavade jaoks jätkatakse tööd töörühmades, kuhu kaasatakse jälle kõik olulised huvigrupid.

Turismi- ja ettevõtlusvaldkonna infoseminar Nõo kultuurimajas

Nõo valla arengukava teine koostöökohtumine

21.01.22

Täna, 21. jaanuaril 2022 toimus Nõo valla arengukava teemaline laiendatud koostöökohtumine, kus osalesid vallavalitsuse osakondade juhid ja erinevate valdkondade spetsialistid ning arengukava koostamist nõustav Domus Dorpatensise StratLab meeskond.

Kohtumise põhiteemana tutvustati valla arengukava koostamise protsessi ja lepiti kokku, et esimesed sammud tehakse valdkondlikes töörühmades. 

Töörühmad jagunevad nelja gruppi:
Avalik ruum
Sotsiaal ja tervishoid
Ettevõtlus ja turism
Haridus ja kultuur

Töörühmadesse kaasatakse valdkondadega seotud ametnikke, volikogu ja volikogu komisjonide liikmeid ning erinevate huvigruppide esindajaid.

Valla arengukava koostamist nõustav meeskond tutvustas, kuidas kogutakse andmeid olemasoleva olukorra kohta.

Et arengukava peegeldaks paremini elanike ootuseid valla teenustele ja elukeskkonnale, siis valmistatakse ette küsitlus, millele vastates saab iga vallakodanik oma ettepanekud esitada.

 

Nõo vald alustab uue arengukava koostamisega

9.04.22

Arengukava on omavalitsuse tegevuse alusdokument, mille põhjal kujundatakse valla eelarvestrateegia ja iga-aastased eelarved. Lisaks sellele kinnitab arengukava omavalitsuse arengu põhisuunad.

Nõo valla kehtiv arengukava jõustus 2013. aastal ja see vajab uuendamist. Vallavalitsus on otsustanud olemasoleva kava muutmise asemel koostada uue arengukava.

Arengukava koostamist nõustab sihtasutus Domus Dorpatensise StratLab meeskond. 

7. jaanuaril toimus vallamajas esimene töökoosolek, kus vallavalitsuse esindajad arutasid konsultantidega arengukava koostamise protsessi, teemavaldkondade kaardistamist, huvigruppide kaasamist ja ideekorje läbiviimist.

Arengukava koostamisega seonduvad dokumendid ja info koondame siinses rubriigis.

Täpsemat infot annab arenguspetsialist Piia Raig, piia.raig@nvv.eeNõo vallavalitsuse ja Domus Dorpatensise StratLab meeskonna esimene töökohtumine toimus veebi vahendusel.