Koduteenused

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku (eakad ja puuedega isikud) iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse puhul abistatakse isikut toimingutes, mida ta ei suuda sooritada ilma kõrvalabita, kuid mis on vajalikud harjumuspärases keskkonnas toime tulekuks.

Koduteenus on eelkõige:
  1) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
  2) abistamine majapidamistoimingutes abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
  3) saatmine ja abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel;
  4) muud kokkulepitud tööd, mis soodustavad kliendi iseseisvat toimetulekut.

Koduteenuste taotlemiseks esitab koduteenuseid vajav isik või tema seaduslik esindaja taotluse vallavalitsusele. 

Sotsiaaltööspetsialist koos koduhooldustöötajaga koostab kliendile hoolduskava, kus süsteemselt jälgitakse kliendi hooldusvajadust ja vastavalt vajadusele kujundatakse igale kliendile koduhooldusteenus.   

Teenus on Nõo valla elanikele tasuta.

Koduteenuse taotlus.

Lisainfo:

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord