Sotsiaalteenused

Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Nõo vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi, välja arvatud vältimatu sotsiaalabi andmine, mida korraldab see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamisel viibib.

Sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemisest saab täpsemalt lugeda: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord