Talihooldustööde tegijad Nõo valla teedel 2022–2023

23.11.22

Nõo Vallavalitsuse 2022–2023 talihooldustööde teostamise koostööpartnerid Nõo valla kohalikel teedel ja tänavatel ning avalikuks kasutuseks määratud erateedel piirkondade kaupa:

1. piirkond — Karni OÜ, hooldab Nõo alevikku ja Viinamärdi kanti; tel 503 0669, e-post karni@neti.ee (Margus Mõtus);

2. piirkond — Karni OÜ, hooldab valla põhjaosa alates Tartu-Valga raudteest (välja arvatud Nõo alevik ja 3. piirkond); tel 503 0669, e-post karni@neti.ee (Margus Mõtus);

3. piirkond — OÜ Heizung, hooldab nn Vissi-Tõravere piirkonda, mis hõlmab Vissi küla ja osaliselt Voika küla ning Tõravere alevikku; tel 511 3543, e-post ermo.kruuse@gmail.com (Ermo Kruuse);

4. piirkond — OÜ Heizung, hooldab valla lõunapoolsemas osas põhiliselt Tamsa ja Illi külasid, osaliselt Uuta, Sassi ja Laguja külasid; tel 511 3543, e-post ermo.kruuse@gmail.com (Ermo Kruuse);

5. piirkond — Tasemix OÜ, hooldab valla lõuna- ja edelaosa (Enno, Etsaste, Kääni ja Ketneri külad, osaliselt Altmäe, Luke, Voika, Sassi ja Laguja külad); tel 505 3426, e-post tamurtamm@gmail.com (Tamur Tamm);

6. piirkond — FIE Silver Lehesaar, hooldab Kolga, Aiamaa ja Unipiha külasid, osaliselt Luke küla (Luke mõisa piirkond); tel 514 2600, e-post silver.lehesaar@gmail.com (Silver Lehesaar).

 

Talihooldepiirkonnad on samad kui eelmistel aastatel.

Informatsiooni talihooldustööde teostamise vajaduse kohta Nõo vallavalitsuse poolt hooldatavatel teedel palume esitada Nõo vallavalitsuse kantseleisse (tel 745 5108, vald@nvv.ee) või ehitus- ja majandusosakonda (tel 745 5504, 745 5434, aarne.timm@nvv.ee või piia.raig@nvv.ee).

Talihooldus erateedel toimub Nõo Vallavolikogu poolt 23.09.2021 määrusega nr 61 kehtestatud Nõo valla erateedel tasuta lumetõrje tegemise korra alusel. 

Vallaelanikel, kel endil puuduvad võimalused talihooldustööde korraldamiseks erateedel ja kes sooviksid talvise teehoolduse korraldamist Nõo valla poolt, palub Nõo vallavalitsus esitada kirjalikud taotlused kas (käsi)posti või e-posti (vald@nvv.ee) teel. Varasematel aastatel taotluse esitanutel, kel on seni talihooldust teostatud, pole tarvis uut taotlust esitada.

Nõo Vallavalitsus kontrollib taotleja ja tee vastavus kehtestatud korrale ning annab teada otsusest teenust osutada või mitte.

Talihoolde piirkonnad

 

Tasuta lumetõrje Nõo valla erateedel

9.04.22
Nõo Vallavolikogu kehtestas 23.09.2021 määrusega nr 61 Nõo valla erateedel tasuta lumetõrje tegemise korra, et luua  ühtlastel alustel käsitletav reeglistik sujuva talvise teehoolduse tagamiseks ja võimalike arusaamatuste vältimiseks. Võrreldes varasema ajaga on regulatsioonis mitmeid olulisi muudatusi.
Tegemist on Nõo valla elaniku n-ö mugavusteenusega, kus taotluse alusel osutatakse alalisele elanikule lumetõrjeteenust erateel, mis viib aastaringselt kasutatava elamuni. Reguleeritud on olukorrad ja tingimused, millele tee peab vastama, et seal oleks võimalik lumetõrjet teostada. Lumetõrjet ei tehta, kui tee on piiratud väravate või muude füüsiliste tõketega või keelavate liiklusmärkidega ja juhul, kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmanda isiku (sealhulgas lumetõrje tegija) vara. Erateedel võib esineda olukordi, kus teeservadele on tõstetud kive või muid takistusi, teeservasid ei niideta ja need võsastuvad, puuoksi ei kärbita ja need langevad lumega tee gabariiti selliselt, et hooldetraktor enam läbi ei mahu. Tuisuses olukorras võib mõni tee kiiresti täis tuisata ning pole mõeldav, et traktor käiks ühte erateed iga 15 minuti tagant puhastamas. Korra kohaselt jääb taotleja kohustuseks takistuste kõrvaldamine või märgistamine, vajaliku tee gabariidi tagamine ja meetmete rakendamine lumetuisust tekkinud tuisuvaalude ärahoidmiseks (hekid, tuisuvõrgud).
Lumetõrjet teostatakse üldjuhul koos piirkonna avalikult kasutatavate teedega või pärast piirkonna avalike teede lumetõrje lõpetamist. Konkreetne aeg oleneb enamasti ka piirkonna eripärast, kuid eelkõige on  prioriteetne avalikult kasutatavatel teedel õigeaegselt lumetõrje teostamine. Lumetõrjet võib teostada ka osaliselt tee nõuetele vastavas lõigus. Tee mittevastavusest tulenevad kahjud taotlejale ja tee omanikule hüvitamisele ei kuulu.
Erateedel libedusetõrjet, lume laadimist ja äravedu ei teostata.
Tasuta lumetõrje saamiseks tuleb isikul esitada taotlus ühel korral. Järgnevatel aastatel arvestab vallavalitsus juba esitatud taotlustega, seal hulgas ka juba  enne määruse kehtimist lumetõrjet saanud isikute taotlustega. Isikud, kes on saanud eelnevatel aastatel tasuta lumetõrjet, ei pea uut taotlust esitama. 
Nõue lisada taotlusele esialgu eratee omaniku kirjalik nõusolek tuleb asjaolust, et mõningatel juhtudel tuleb taotleja elamuni jõudmiseks ületada ka teistel kinnistutel asuvaid erateelõike, aga juurdepääsuõigus on reguleerimata. Nõo vallavalitsus ei saa korraldada lumetõrjet teel, mille omanik, sellest teadlik ei ole ja/või selleks luba ei ole andnud. Kui varasemalt tasuta tumetõrjet saanud elanik/kinnistu omanik teab, et ka tema elamuni jõudmiseks on vajalik ületada teisel kinnistul asuvaid erateelõike, tuleb kirjalik nõusolek Nõo Vallavalitsusele edastada esimesel võimalusel.
Tasuta lumetõrje jätkumiseks tuleb 1. septembriks 2023  jõuda kinnistuomanikel kokkuleppele servituudi seadmises või sellele mitte jõudmisel pöörduda kohtusse juurdepääsuõiguse määramiseks. Nõue juurdepääsu seaduslikuks reguleerimiseks on tegelikult ka hoonestatud kinnistu omanike huvides.  See nõue kehtib ka juba varasemalt tasuta lumetõrjet saanud isikute kohta.
Kui selgub, et taotluse esitanud isik ja/või eratee ei vasta korras sätestatud nõuetele, lõpetatakse lumetõrje, teavitades sellest taotlejat vähemalt 30 päeva ette. Kui taotleja/kinnistu omanik vahetub ja mingil põhjusel uus taotleja/kinnistu omanik ei  soovi tasuta lumetõrje jätkamist, on selle teostamine võimalik lõpetada vallavalitsusele esitatud avalduse alusel. 
 
Vallaelanikel, kellel endil puuduvad võimalused talihooldustööde korraldamiseks erateedel ja kes soovivad talvise teehoolduse korraldamist Nõo valla poolt, palub Nõo vallavalitsus esitada kirjalikud taotlused (vajadusel koos lisatud nõusolekuga) kas (käsi)posti või e-posti (vald@nvv.ee) teel.
 
Küsimuste tekkimisel võib pöörduda Nõo vallavalitsuse ehitus- ja majandusosakonda (tel 745 5504, 745 5434, aarne.timm@nvv.ee või piia.raig@nvv.ee).
 
Talihoolde piirkonnad on samad kui eelmistel aastatel,
 
Toimetaja: LIIA SIREL