Üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

 

1. juulist 2023 jõustus Eestis hooldereform. Kohamaks koosneb kahest komponendist: 

 1) Hoolduskuludeks, mida tasub kohalik omavalitsus (riigi poolt eraldatud  rahast) piirmäära ulatuses. 30.05.2023 toimunud Nõo vallavalitsuse istungil määrati üldhooldusteenuse hoolduskulu piirmäär kuni 650 eurot kalendrikuus. Hoolduskuludeks loetakse hooldajate ja abihooldajate tööjõukulude, tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli ja vaktsineerimiskulude ning koolituste ja supervisioonikulude katmist. 

2) Isiku poolt tasustatavad kulud on majutuskulud, toitlustuskulud ja muud teenuse  osutamisega seotud kulud. Kõik ööpäevaringsed hooldusasutused on oma kodulehtedel avalikustanud nii  hoolduskulude kui isiku poolt  tasustatavate kulude summad. 

Oluline on veel kord märkida, et riigi poolt (KOV kaudu) tasustatakse vaid suure ja väga suure hooldusvajadusega klientide hoolduskulusid  

H o o l d u s k u l u d e KOV-poolse rahastuse saamise eelduseks on kliendi eelnev abivajaduse väljaselgitamine (hindamine), mida teostavad omavalitsuse sotsiaaltöötajad. Väiksema hoolduskoormusega klientide kohamaksumuse tasumine ei muutu, s.t. et neile  riigipoolne toetus ei laiene. Inimesele jääb alles võimalus pöörduda otse hooldekodu poole (ilma KOVi poolse hindamiseta) ja sel juhul tasub ta ise kogu teenuse eest. 

Eestkostel olevate isikute puhul palun eestkostjatel kontakteeruda valla sotsiaalosakonnaga, et vastav  avaldus allkirjastada ja sotsiaaltöötaja teostab abivajaduse väljaselgitamise (hindamise) .  

 

Lisainfo:

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord