« Tagasi

07.03.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati

* Maksta toetust puudest tingitud lisakulude katmiseks.

* Jätkata hooldajatoetuse maksmist hooldamise eest.

 

Maaküsimustes otsustati

*  Seada Elektrilevi OÜ  kasuks avalikes huvides vajaliku elektrivõrgu

talumise kohustuse kehtestamiseks sundvaldus Nõo vallas Luke külas asuvale Retto

kinnisasjale.

 

* Anda projekteerimistingimused

- Nõo alevikus A. Lätte tn 14 asuva laiendamiseks ja ümberehitamiseks.
- Tõravere alevikus Tasa katastriüksusel asuva elamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks.

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist projekteerimistingimuste andmisel.

 

*  Kehtestada Väliprojekt OÜ poolt koostatud Nõo vallas Uuta külas asuva Paadi

maaüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks on kaasaegse, inimsõbraliku ja tervikliku elamukvartali kujundamine.

 

Info ja kohal algatatud küsimused

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes anti ülevaade:
- Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomisega seotud tegevustest;

- Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse eraldamise korra kaasajastamisest. Kord  saadeti seisukohavõtuks Nõo Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekule.

Maa- ja majandusküsimustes:
- tutvustati jäätmehoolduseeskirja muutmise viimast versiooni, mis edastatakse volikogu 16.03.2023 istungile kehtestamiseks;
- bussipeatuse Aiamaa külla rajatavast bussipeatusest, kus alates 1. septembrist algab sõitjate teenindamine.


Lisaks arutati:

  • Nõo valla sünnipäeva tegevusi (nädalalõpp, mis algab 1. aprilliga ja selle järgnev nädal);
  • Sotsiaalsete vajadustega vallaelanike elamistingimusi;
  • Nõo valla uue üldplaneeringu juhtrühma moodustamist.
  • Minu omavalitsuse küsitlust.

 

Anti ülevaade:

  • Kaitseväe ladude ehitusplaane tutvustavast avalikust koosolekust;
  • Valimiste läbiviimisest Nõo vallas;
  • SA Nõo Hooldekodu nõukogu moodustamisest.