Valitsus tegi haldusterritoriaalse korralduse reformi viimased sisulised otsused. Nõo vald jätkab iseseisva omavalitsusena

6. juuli 2017 - 11:00
 

Tallinn, Stenbocki maja, 6. juuli 2017 – Valitsus kinnitas täna viimased otsused, mis lõpetavad haldusreformi esimese etapi ehk haldusterritoriaalse reformi. Nende otsuste hulgas kinnitas valitsus Setomaa valla moodustumise, kuid selle maakondlik kuuluvus otsustakse enne 15. juulit rahvaküsitlusega.

Tänaste otsuste järgi jätkavad kohalike omavalitsuse üksustena: Keila linn; Vihulaga ühinenud Haljala vald; Sõmeru vallaga ühinenud Rakvere vald; Nõo vald; Luunja vald. Ühinemine viiakse lõpule Paldiski linna, Keila, Padise ja Vasalemma valla puhul, millest tekib Lääne-Harju vald ning Tähtvere vald liidetakse Tartu linnaga. Lisaks kinnitas valitsus Setomaa valla moodustumise. Maavanemad peavad läbi viima rahvaküsitluse, et selgitada rahva tahe tekkiva Setomaa valla maakondliku kuuluvuse üle Põlvamaale või Võrumaale.  Rahvaküsitlus tuleb korraldada enne 15. juulit.

„Ma tahan tänada kõiki inimesi, kes on haldusreformi edukale läbiviimisele kaasa aidanud. Haldusreform on oodanud ärategemist paarkümmend aastat, see on reform Eesti regioonide jaoks, kõigi meie inimeste jaoks. Kõige viimases ja raskemas, sundliitmiste etapis ei tohi me ära unustada reformi mõtet, mille keskmes on Eesti inimene, kelle jaoks muutuvad avalikud teenused kiiremaks ja kvaliteetsemaks sõltumata kohast, kus ta elab. Inimeste kodukant muutub konkurentsivõimelisemaks ning koduvald või -linn suudab täita kõiki neid ülesandeid, mida laiendatav autonoomia ette hakkab nägema," ütles peaminister Jüri Ratas.

„Haldusreformi lõpuleviimiseks on ülioluline lahendada omavalitsuste rahastamise küsimus ja vaadata üle KOVide ülesanded, andes neile rohkem pädevusi," rõhutas ta.

Peaministri sõnul on tänaste haldusreformi otsuste juures oluline silmas pidada, et veebruaris oli valitsusel seadusest tulenev kohustus teha ühinemissuundade ettepanek kõigile neile 104-le omavalitsusele, kes ei täitnud iseseisvana jätkamise kriteeriume. Ratas lisas, et juba koalitsioonileppe koostamisel novembris oli uue valitsusliidu seisukoht jätkata Eesti jaoks üliolulise reformiga, kuid teha seda mitte formaalselt üksnes elanikkonna kriteeriumist lähtudes, vaid kaaludes iga  ühendamisettepanekut eraldi. Ühtlasi avaldas peaminister lootust, et liitmata jäetud väiksemad kohalikud omavalitsused teevad naaberomavalitsustega tihedalt koostööd.

Eestis on praegu 213 KOVi, 183 valda ja 30 linna. Omavalitsustest üle 75 protsendi  otsustasid ühineda vabatahtlikult ehk 160 omavalitsust 47 piirkonnas taotles ühinemist KOV algatatud etapis. Pärast tänaseid valitsuse otsuseid jääb Eesti haldusterritoriaalsele kaardile 79 kohalikku omavalitsust –  15 linna ja 64 valda. Haldusterritoriaalse korralduse muudatused jõustuvad kohalike omavalitsuste valimiste väljakuulutamise päeval.

Artikkel Vabariigi Valitsuse veebilehelt.

 

Rahvaküsitluse lõplikud tulemused on selgunud

Vallavalitsus on kontrollinud rahvaküsitluse tulemused ja edastab need andmed volikogule kinnitamiseks.

Nimekirjades oli hääleõiguslikke inimesi 3367, oma arvamust käis avaldamas 2045 inimest, osalus oli 60,7%.

Nõo vallas oli võimalik vastata kahele küsimusele:

1) Kas toetate Nõo valla ühinemist Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga uue haldusüksuse moodustamiseks?

Küsimusele vastas 1894 inimest (56,2% hääleõiguslikest).
Ühinemist toetas 102 inimest (5,4% )
Vastu oli 1792 (94,6% )

2) Kas soovite Nõo valla jätkamist iseseisva omavalitsusena ?

Küsimusele vastas 2013 inimest (59,8% hääleõiguslikest).
iseseisvana jätkamist  soovis 1921 inimest (95,4% )
seda ei soovinud 92 inimest (4,6% )

 

Haldusreformi käigust

29.03.17

9. jaanuaril kogunes haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon ning tegi valitsusele ettepaneku sundliita Nõo vald moodustatava Elva vallaga. Mäletatavasti sügisel oli sama komisjon arvamusel, et Nõo vald peaks ühinema Ülenurme vallaga (koos Kambja ning Haaslava valla). Veebruari keskel esitas Vabariigi Valitsus Nõo vallale oma seisukohad sundliitmiste osas ning lähtudes komisjoni seisukohast, tegigi ettepaneku liita Nõo vald moodustuva Elva vallaga. Elva valla moodustamises on teatavasti kokku leppinud Elva linn ja Rannu, Rõngu, Puhja, Konguta, Palupera vallad. Sellisel juhul oleks uues omavalitsuses  elanikke  ca 14 000, koos Nõo vallaga aga juba üle 18 000.
 Nõo vallavolikogu arutas ettepanekut 16. veebruari koosolekul ja leidis, et tuleb koostada ning valitsusele esitada vastus, milles taotletakse ja  põhjendatakse Nõo valla iseseisvana jätkamise soovi.
 Vastus tuleb valitsusele esitada hiljemalt 15. mail. Enne seda toimub 23. ja 24. aprillil rahvaküsitlus, kus Nõo valla elanikud saavad avaldada oma arvamust sundliitmise ettepaneku osas.
Küsitluspunktides saab vastata mõlemal päeval, elektrooniline vastamine on võimaik ainult 23. aprillil. Loomulikult oleks volikogul lihtsam kujundada oma seisukohta, kui küsitlusel oleks osalusaktiivsus kõrge. Seetõttu peaks kõik seda õigust omavad inimesed ka seda võimalust kasutama. Täpsem info küsitluse kohta ilmub nii vallalehes kui ka kodulehe vahendusel

 

Jaanus Järveoja
volikogu esimees


Vabariigi Valitsuse ettepanekute info:

Vabariigi valitsuse ettepaneku esitamine 

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu: Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla osas

Eelnõu seletuskiri

Haldusreformi käigust

16.11.16

Teatavasti tegi Nõo vald Kambja vallale ettepaneku alustada liitumisläbirääkimisi.   Kambja valla volikogu otsustas  Nõo valla ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks vastu võtta.  Pärast seda toimus kahe valla esindajate kohtumine, mille järel võib öelda, et vabatahtliku ühinemisega Kambja vald sisuliselt tegelema siiski ei asu. Pigem tulenes nende otsus soovist naabritega senisest tihedamat koostööd teha ja kogemusi vahetada.

 21. oktoobril tegi Tähtvere valla volikogu ühinemisläbirääkimiste ettepaneku  Nõo, Ülenurme, Haaslava ja Kambja vallale ning lisaks tühistati Tartu linna läbirääkimiste kutse osas tehtud  eitav otsuse. Samas ei lõpetatud läbirääkimisi ka Tartu vallaga. Eelmisel nädalal lõppes Tähtvere valla rahvaküsitlus haldusterritoriaalse muutmise osas, kus inimesed suure ülekaaluga pooldasid liitumist Tartu linnaga. Sellest tulenevalt tühistas Tähtvere volikogu Nõo vallale ja ka Ülenurme, Haaslava ja Kambja vallale tehtud  ettepaneku liitumisläbirääkimiste osas.

15. novembril arutas haldusreformiga seonduvat Ülenurme vallavolikogu ning jõuti seisukohale, et Ülenurme vallal ei ole otstarbekas ühegi teise omavalitsusega ühineda. 

Seega Nõo vald vabatahtliku ühinemise etapis ühegi omavalitsusega enam läbi ei räägi.

Riigikohus oma hinnangut haldusreformi põhiseadusele vastavuse osas ei ole veel andnud.

Seoses peaministrile umbusalduse avaldamisega on Eestis moodustumas uus valitsuskoalitsioon. Novembri alguses tegid 12 omavalitsusjuhti (nende hulgas ka Nõo vallavanem Rain Sangernebo)  koalitsioonikõnelusi pidavate erakondade juhtidele ühispöördumise, milles taotlevad käimasoleva haldusterritoriaalse reformi praegusel kujul peatamist ning haldusreformiseaduse muutmist.

Haldusreformi teema on kavas ka Nõo vallavolikogu 24. novembri istungil.

Jaanus Järveoja
Nõo Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: LIIA SIREL

Haldusreformi käigust

5.10.16

Kuna haldusreformi ettevalmistamiseks moodustatud Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon soovitab pidada ühinemisläbirääkimisi Nõo, Ülenurme, Haaslava ja Kambja vallal, siis otsustas Nõo vallavolikogu 22. septembri istungil teha ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmise osas läbirääkimiste algatamiseks Haaslava ja Kambja vallale. Juba varem olid Ülenurme vallale  analoogilise ettepaneku teinud nii Nõo kui Ka Haaslava vald ja sellele oli antud positiivne vastus. Nimetatud ettepanek on vajalik, et  piirkondliku komisjoni poolt nimetatud omavalitsustel tekkiks õiguslik alus omavaheliseks läbirääkimiseks.

 Samas peab märkima, et esimesel kohtumisel  Ülenurme valla esindus endaga külgnevate  valdadega ühinemise osas just eriti optimistlik ei olnud, kuna Ülenurme saab hästi hakkama ja neil on üle 7000 elaniku. Väga selgelt ootavad nad Riigikohtu otsust haldusreformi seaduse osas, et siis oma tegevusi edasi planeerida. Ja eks seda otsust ootab ka Nõo vallavolikogu. Riigikohus arutab haldusreformi seaduse osas 26 omavalituste poolt esitatud vaiet 4. oktoobril, kuid seisukoha kujundamine ja selle menetlemine võtab tavaliselt veel mõne nädala aega.
 Valdade läbirääkimiskomisjonide järgmine kokkusaamine toimub 17. oktoobril.
 

Jaanus Järveoja
volikogu esimees        

 

Toimetaja: LIIA SIREL