Nõo Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötasujuhend

Kinnitatud Nõo Vallavolikogu 28. veebruari 2013. a otsusega nr 142

1. Töötasujuhendiga reguleeritakse Nõo Vallavalitsuse kui valla ametiasutuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus või asutus) töötasustamise korda.

2. Töötasujuhendi üldpõhimõtted
2.1. Töötajatele töötasude kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest ning käesolevast töötasujuhendist.
2.2. Töötasu korraldavate õigusaktide muutmisel muudetakse töötajate töötasu tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.
2.3. Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud ülesandeid.
2.4. Tööajaarvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel, mis esitatakse vallavalitsuse raamatupidamisele hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks. Tööajaarvestuse tabeli koostamise ja esitamise eest vastutab asutuse juht.

3. Töötasu määramine
3.1. Töötaja töötasu määratakse kindlaks lähtudes töökohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, töötaja kvalifikatsioonist ja vastutuse määrast.
3.2. Töötajatele töötasu kokku leppimisel arvestatakse asutusele eraldatud tööjõukulude eelarvet ning määratud töötasud ei tohi tuua kaasa tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurendamise vajadust järgneval eelarveaastal.
3.3. Hallatavate asutuste juhtide töötasu määramine ja muutmine toimub vallavanema  käskkirja alusel.
3.4. Hallatavate asutuste töötajate töötasu määramine ja muutmine toimub asutuse juhi käskkirja alusel.
3.5. Haridusasutuste töötajate töötasu kuumäära kinnitamiseks esitab haridusasutuse juht vallavalitsusele vastava ettepaneku. Töötasu kuumäärad kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega ning kehtestatud määrad on haridusasutuse juhile aluseks töötajatele töötasude määramisel.
3.6. Töötaja töötasu (v.a preemia) lepitakse asutuse juhi ja töötaja vahel kokku töölepingus.
3.7. Töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku töötaja töötasu katseajal ja võimalik töötasu tõus peale katseaega.

4. Lisatasu määramine
4.1. Ületunnitöö tasustatakse vastavalt eelnevale kokkuleppele vaba aja andmisega või rahas vastavalt töölepingu seaduses kehtestatud määradele.
4.2. Täiendavaks lisatööks loetakse vahetu ülemuse ja töötaja vahel kokkulepitud töö, mis väljub töölepingus kokkulepitud töö raamest.
4.3. Lisatöö ja selle eest lisatasu maksmise üle otsustab asutuse juht eelarvevahendite olemasolul.
4.4. Täiendavate tööülesannete täitmise eest seoses puuduva töötaja ülesannete täitmisega võib töötajale maksta lisatasu proportsionaalselt talle pandud tööülesannete hulgale.
4.5. Hallatava asutuse juhile ühekordse lisatasu maksmise otsustab vallavanem eelarvevahendite olemasolul.
4.6. Rahaliste vahendite kokkuhoiu korral on õigus kokkuhoitud vahendeid kasutada töötajate ergutamiseks.

5. Töötasu arvestamine ja maksmine
5.1. Töötasu makstakse aja eest, mil töötaja täitis tööülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse töötasu võrdeliselt tööl oldud ajale, kui seadus ei sätesta teisiti.
5.2. Töötasu makstakse kord kuus hiljemalt järgneva kuu kümnendal kuupäeval.
5.3. Asutus võib töötaja kirjaliku nõusoleku puhul töötaja töötasust maha arvata vabatahtlikud kinnipidamised (telefon, toit, lasteaiamaks, ametiühingumaks).
5.4. Töötaja soovil väljastab raamatupidaja töötajale elektrooniliselt teatise arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.
5.5. Raamatupidamine kontrollib töötasustamise vastavust seadusele ning töötasujuhendile, arvestab töötasu ning maksab selle õigeaegselt välja.

6. Puhkuse arvestamine ja puhkusetasu maksmine
6.1. Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korra alusel.
6.2. Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või mõnel hilisemal töötaja soovitud päeval, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.
6.3. Juhul, kui töötaja puhkus poolte kokkuleppel või muudel asjaoludel katkeb (haiguse tõttu) ning töötajale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva või järgnevate kuude töötasust.

7. Tasustamine töölahetuse ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal
7.1. Töölähetusel ja tööalasel koolitusel viibimise aja eest, mis on vormistatud töölähetusena, säilitatakse töötajale töötasu ning hüvitatakse koolitusega seotud kulud (osalemistasu, sõidukulu, majatuskulud).
7.2. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ülejäänud võimaliku kümne kalendripäeva eest töötajale töötasu ei maksta.
7.3. Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitule antakse tasemekoolituse lõpetamiseks täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töötajale töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäära.

8. Töötasustamise tingimuste täitmise kontroll
8.1. Asutusele eraldatud töötasufondi otstarbeka ja säästliku kasutamise ning täitmise eest vastutab asutuse juht.
8.2. Töötasufondi kasutamist kontrollitakse vallavalitsuse või volikogu revisjonikomisjoni järelevalve käigus.