Hooldajatoetuse taotlemine

 

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus

Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille kindlaks tegemiseks teostab  sotsiaaltöötaja hooldust taotleva isiku hooldusvajaduse hindamise. Vajadusel teostatakse hooldust taotleva inimese kodukülastus, mille käigus selgitatakse välja tema hoolduse vajadus ning hooldaja võimalused hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks. Vajadusel ja seadustega kooskõlas on sotsiaaltöötajal õigus küsida andmeid ka teistelt isikutelt.

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esitab täiskasvanud hooldust vajav isik (või eestkostja) ja teda hooldada sooviv isik, vallavalitsusele järgmised dokumendid:

1.    kirjalik vormikohane avaldus;

2.    isikut tõendav dokument (ametniku poolt koopia tegemiseks);

3.    koopia arstlikust ekspertiisiotsusest puude määramise kohta;

4.    olemasolul kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta;

Hooldus seatakse ja hooldajatoetus määratakse üldjuhul tähtajaliselt puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse kehtivuse aja lõpuni.

Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine ja hoolduse seadmisest, hooldaja ja hooldajatoetuse määramisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

Hooldus seatakse, hooldaja ja hooldajatoetus määratakse hiljemalt vallavalitsuse korralduse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast.

Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole.

Õigusaktid

Vastutaja

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter tel. 745 5475, 505 6437  

Teenuse taotlemine kohapeal
 

Vajalikud
sammud

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse paberkandjal. Blanketi saab veebist või Nõo vallamajast.

Vajaminevad dokumendid

 

Esitada isikut tõendav dokument, koopia arstlikust ekspertiisiotsusest puude määramise kohta. 

Viide