Täisealise isiku hooldus

Täisealisele isikule hoolduse seadmise eesmärk on tagada vaimse või kehalise puude tõttu abivajavale isikule abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Täisealise isiku hooldus (edaspidi ka hooldamine) on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks, hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel ning hooldatava järelevalve. Järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.
Teenuse taotlemisel teostatakse abivajaduse hindamine.
Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni abivajaduse äralangemiseni.
Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse hooldaja täitevorgani haldusaktiga.
Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded täitevorgani haldusaktis.
Raske puudega isikule ei määrata üldjuhul hooldajaks esimese või teise astme alanejat või ülenejat sugulast.

Hooldajaks ei määrata isikut, kellel on raske või sügav puue. Üks hooldaja võib üldreeglina hooldada kuni kolme hooldatavat. Hooldatavale isikule on teenus tasuta.

Hooldajatoetuste suurused: 
täisealise raske puudega isiku hooldajale 30 eurot
täisealise sügava puudega isiku hooldajale 50 eurot

 

Lisainfo:

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus 
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord