Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi abi puudust kannatavatele inimestele, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega:
 1) abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;
 2) esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;
 3) muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

2020. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2021. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. 
Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot. 

Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on järgmine: 

toimetulekutoetus= toimetulekupiir + eluruumi alalised kulud - sissetulekud

Toimetulekutoetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse või elektroonilise avalduse infosüsteemi kaudu (avaldus täidetakse valla sotsiaalosakonnas STAR programmis SÜS § 24 lg 2)  ja nõutavad lisadokumendid hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.

 

Toimetulekutoetuse taotlemiseks on vajalikud kaasa võtta järgnevad dokumendid

 • Kõigi perekonnaliikmete isikut tõendavad dokumendid
 • Eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (üürileping, ostu-müügileping)
 • Jooksval kuul tasumisele kuuluvad arved eluasemekulude, elektrienergia, gaasi, kütuse, hoonekindlustuskulude kohta
 • Perekonnaliikmete eelneva kuu sissetulekut tõendavad dokumendid (konto väljavõte)
 • Eluruumikulusid tõendavad dokumendid
 • Töötutel Töötukassa tõend töötuna arvele olemise, töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse saamise kohta
 • Tõend elatise saamise või mittesaamise kohta
 • Koolitõend üle 16aastaste laste puhul.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib jätta toimetulekutoetuse määramata või vähendada määratavat toimetulekutoetuse summat, kui:

 • toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega õpi täiskoormusega ega viibi akadeemilisel puhkusel;
 • toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega ole Eesti Töötukassas töötu või tööotsijana registreeritud;
 • toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ja on Eesti Töötukassas töötuna registreeritud, kuid on ilma mõjuva põhjuseta jätnud individuaalse tööotsimiskava täitmata või keeldunud pakutud sobivast tööst;
 • toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ja on ilma mõjuva põhjuseta keeldunud kohaliku omavalitsuse üksuse pakutud sobivast tööst;
 • toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ja on ilma mõjuva põhjuseta keeldunud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavast iseseisvat toimetulekut soodustavast sotsiaalteenusest;
 • toimetulekutoetuse taotlejal või temaga koos elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel või muul abi vajaval alanejal või ülenejal sugulasel, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama, on õigus saada elatist, kuid taotleja keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
 • kohaliku omavalitsuse üksus leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olev vara, selle üürimine, rentimine või müümine tagab temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
 • toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige ei ole kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangul muul viisil püüdnud enda ja oma perekonna materiaalset olukorda parandada.

Toimetulekutoetuse taotlemist, arvestamist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus. 

Toimetulekutoetuse taotlemiseks palume pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda.