Toimetulekutoetuse taotlemine

21.07.22

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Toimetulekutoetus on riigi abi puudust kannatavatele inimestele, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega:
 1) abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;
 2) esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;
 3) muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele on 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. 
Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot. 

Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on järgmine: 

toimetulekutoetus= toimetulekupiir + eluruumi alalised kulud - sissetulekud

Õigusaktid

Vastutaja

Jaanika Liblikjaanika.liblik@nvv.ee, tel. 745 5004, 525 8716.

Teenuse taotlemine kohapeal
 

Vajalikud
sammud

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse paberkandjal. Blanketi saab veebist või Nõo vallamajast.

Vajaminevad dokumendid

 

  • Kõigi perekonnaliikmete isikut tõendavad dokumendid.
  • Eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (üürileping, ostu-müügileping).
  • Jooksval kuul tasumisele kuuluvad arved eluasemekulude, elektrienergia, gaasi, kütuse, hoonekindlustuskulude kohta.
  • Perekonnaliikmete eelneva kuu sissetulekut tõendavad dokumendid (konto väljavõte).
  • Eluruumikulusid tõendavad dokumendid.
  • Töötutel Töötukassa tõend töötuna arvele olemise, töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse saamise kohta.
  • Tõend elatise saamise või mittesaamise kohta.

Viide

 

Toimetaja: MAANO KOEMETS