Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise täiendav eesmärk on lapse hooldamise ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Last kasvatavaks isikuks ei loeta isikut, kes on sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses asendushooldusteenust vahetult osutav isik.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenuse saamiseks pöörduda sotsiaalosakonda. Osakonna spetsialist hindab teenuse vajaduse ning teenuse määrab vallavalitsus haldusaktiga, milles sätestatakse abi saaja, teenuse osutaja, kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud, eesmärk ja teenuse maht ning teenuse eest tasumise põhimõtted ja aruandlus. Teenus on Nõo valla elanikele tasuta.

Lisainfo:

Lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg, agnes.laasberg@nvv.ee tel 742 6144 või 5341 5700.

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

Sotsiaaltööspetsialist Annika Tamme, annika.tamme@nvv.ee tel 745 5004, 525 8716.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord