Algab Nõo valla uue üldplaneeringu koostamine

28.12.22

Hea elukeskkonna loomise ja kestmise üks oluline eeldus on  kvaliteetne ja toimiv üldplaneering. Üldplaneering on valla ruumilise arengu kavandamise üks peamine alusdokument, mille abil on võimalik seada arengu pikaajalisi eesmärke. Nõo vallavolikogu algatas Nõo valla uue üldplaneeringu koostamise 15. detsembril 2022 (vaata volikogu ostust SIIT).

Nõo valla uue üldplaneeringu koostamise üheks peamiseks lähtealuseks saab Nõo valla arengukava 2023-2039 (vastu võetud Nõo Vallavolikogu määrusega 13.10.2022 nr 16), mille visiooni kohaselt on Nõo vald hea elukeskkond, kus me kestame ja kasvame.

Ruumiotsuste kujundamisel tuleb arvestada ka Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ arengusuundi ja põhimõtteid ning Tartumaa arengustrateegias 2040 toodud strateegilisi eesmärke.

Lahtiseletatult on valla üldplaneering reeglite kogum ja selle koostamise käigus tuleb leppida  kokku valla üldistes ruumilise arengu põhimõtetes - kuhu tulevad elamualad, kuhu tööstusalad, missugused maa-alad on väärtuslikud just põlluharimiseks ja metsamajandamiseks ning milliste maastike eripära tuleb hoida. Samuti tuleb lahendada kuidas tagada vaba juurdepääs veekogudele, kas vähendada või suurendada veekogu ranna või kalda ehituskeeluvööndit. Lisaks saab reguleerida kuidas säilitada miljööväärtuslikke alasid või kohaliku tähtsusega kultuuripärandit, millised on liikluskorralduse üldised põhimõtted või kuhu kavandada infrastruktuuri ja teid. Loetletud teemad ei ole lõplikud ning üldplaneeringuga võib lahendada vastavalt vajadusele veel erinevaid ülesandeid.

Üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste eeldatava mõju väljaselgitamiseks ja kirjeldamiseks algatas volikogu ka keskkonnamõju strateegilise hindamise. Keskkonnamõju hindamisega saab analüüsida vältimis- või leevendusvõimalusi, et erinevate ülesannete täitmisel leiaks üldplaneering parimad lahendusvariandid.

Kuidas on võimalik üldplaneeringu koostamises osaleda?

Planeerimises kehtib üldine põhimõte: planeerimine on avalik protsess. See tähendab, et igaüks võib üldplaneeringu koostamises kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Kui üldplaneeringu koostamise käigus on valmimas joonised, teemakaardid, seletavad tekstid, keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalid vms, korraldatakse vallavalitsuse poolt erinevaid arutelusid ja koosolekuid.

Kõik, kes soovivad olla kaasatud üldplaneeringu koostamise protsessis, võiksid anda endast vallavalitsusele märku, saates oma kontaktandmed ja teadete edastamise viisi aadressile Voika tn 23, Nõo alevik või e-aadressile vald@nvv.ee.

Toimetaja: PIIA RAIG