Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju hindamise programm

14.03.23

Nõo vallavalitsus on koostanud üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ühise dokumendina, mis on leitav siit.

Kõik, kes soovivad teha dokumendi osas ettepanekuid, saavad neid esitada kuni 17.04.2023 e-posti aadressile: vald@nvv.ee

Toimetaja: PIIA RAIG

Üldplaneeringu algatamine

27.03.23

Nõo Vallavolikogu algatas 15.12.2022 otsusega nr 51 Nõo valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Nõo valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Nõo valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja eelarvestrateegiaga. Nõo valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Nõo valla veebilehel  ja tööpäevadel Nõo Vallavalitsuses aadressil Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa.

Nõo valla uue üldplaneeringu koostamise üheks peamiseks lähtealuseks saab Nõo valla arengukava 2023-2039 (vastu võetud Nõo Vallavolikogu määrusega 13.10.2022 nr 16), mille visiooni kohaselt on Nõo vald hea elukeskkond, kus me kestame ja kasvame.
Ruumiotsuste kujundamisel tuleb arvestada ka Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ arengusuundi ja põhimõtteid ning Tartumaa arengustrateegias 2040 toodud strateegilisi eesmärke.
Lahtiseletatult on valla üldplaneering reeglite kogum ja selle koostamise käigus tuleb leppida  kokku valla üldistes ruumilise arengu põhimõtetes - kuhu tulevad elamualad, kuhu tööstusalad, missugused maa-alad on väärtuslikud just põlluharimiseks ja metsamajandamiseks ning milliste maastike eripära tuleb hoida. Samuti tuleb lahendada kuidas tagada vaba juurdepääs veekogudele, kas vähendada või suurendada veekogu ranna või kalda ehituskeeluvööndit. Lisaks saab reguleerida kuidas säilitada miljööväärtuslikke alasid või kohaliku tähtsusega kultuuripärandit, millised on liikluskorralduse üldised põhimõtted või kuhu kavandada infrastruktuuri ja teid. Loetletud teemad ei ole lõplikud ning üldplaneeringuga võib lahendada vastavalt vajadusele veel erinevaid ülesandeid.
Üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste eeldatava mõju väljaselgitamiseks ja kirjeldamiseks algatas volikogu ka keskkonnamõju strateegilise hindamise. Keskkonnamõju hindamisega saab analüüsida vältimis- või leevendusvõimalusi, et erinevate ülesannete täitmisel leiaks üldplaneering parimad lahendusvariandid.
Kuidas on võimalik üldplaneeringu koostamises osaleda?
Planeerimises kehtib üldine põhimõte: planeerimine on avalik protsess. See tähendab, et igaüks võib üldplaneeringu koostamises kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Kui üldplaneeringu koostamise käigus on valmimas joonised, teemakaardid, seletavad tekstid, keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalid vms, korraldatakse vallavalitsuse poolt erinevaid arutelusid ja koosolekuid.
Kõik, kes soovivad olla kaasatud üldplaneeringu koostamise protsessis, võiksid anda endast vallavalitsusele märku, saates oma kontaktandmed ja teadete edastamise viisi aadressile Voika 23, Nõo alevik või e-aadressile vald@nvv.ee.
Üldplaneering on vajalik, et luua eeldused hea ning turvalise elukeskkonna kavandamiseks, ühtselt toimiva rohestruktuuri ja väärtuslike maastike hoidmiseks, kogukondlikke väärtusi kandva ruumi säilimiseks ning strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajaliku maareservi, taristu ning korrastatud teedevõrgu tagamiseks. 

Toimetaja: PIIA RAIG