Avaliku ürituse loa taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.
Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.
Avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel Päästeametiga.
Politsei- ja Piirivalveameti selgitused avaliku ürituse korraldamise kohta: https://www.politsei.ee/et/avaliku-uerituse-korraldamine 

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 10 kalendripäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Aira Laul, vallasekretär, aira.laul@nvv.ee, tel. 745 5303

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Nõo vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Nõo vallamajast.  

Vajaminevad
dokumendid:

Vormikohane avaldus