Nõo valla avatud valitsemise tegevuskava 2022

  1. Strateegiline eesmärk: Omavalitsuse otsustusprotsess on läbipaistev, avalikkusel on ligipääs kohaliku võimu tegevust puudutavale teabele (sh digilahendusi kasutades)

            Tegevused:

1.1 Kaardistame olemasoleva olukorra, otsustusprotsesside läbipaistvuse hindamine

1.2 Volikogu ja valitsuse istungitel toimuva kajastamine, õigusaktide eelnõude ja seletuskirjade loetavus ja kättesaadavus (VOLIS-e kasutusele võtmine, avalikud ülekanded volikogu istungitest jms)

1.3 Kaasamise hea tava koostamine

1.4 Kommunikatsiooniplaani koostamine

1.5. Tagasiside küsimise võimaluse rakendamine

 

  1. Strateegiline eesmärk: Elanike ja kogukondadega ollakse pidevas dialoogis, nad on partneriks ja neil on võimalus osaleda neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel (sh digilahendusi kasutades)

             Tegevused:

2.1 Piirkondade esinduskogude loomine

2.2 Õigusaktide eelnõude avalik konsultatsioon

2.3 Varase teatamise süsteem erinevate projektide puhul

 

  1. Strateegiline eesmärk: Omavalitsuses on head võimalused kogukondlikuks aktiivsuseks ja omaalgatuse toetamiseks

             Tegevused:

3.1 Toetuste süsteemi sh toetatavate tegevuste ülevaatamine

3.2 Kaasava eelarve rakendamine

 

  1. Strateegiline eesmärk: Noored osalevad kogukonnaelus ja neid puudutavate otsuste tegemisel
          Tegevused:

4.1 Noortevolikogu moodustamine

4.2 Noorte kaasamine  valdkondades, uurides, mille vastu neil on huvi.