Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine

15. septembril allkirjastati töövõtuleping Transpordiameti, Nõo vallavalitsuse ja AS TREF vahel projekti "Nõo aleviku kergliiklusteede ja bussipeatuste ehitus" elluviimiseks. Tegemist on riikliku meetme „Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine" projektide nimekirja kuuluvate objektidega, meetme eesmärk on soodustada kasutama keskkonda säästvaid liikumisviise, sellepärast rajatakse selle meetmega kergliiklusteid ja rajatakse bussipeatuste juurde autoparklaid, et inimesed kasutaksid rohkem ühistransporti.

AS-ga TREF sõlmitud töövõtulepinguga toimub jalg- ja jalgrattatee rajamine Nõo alevikus Nõo-Tamsa ja Aiamaa-Nõo riigiteede äärde, parklate rajamine Nõo bussipeatuse ja Meeri tee bussipeatuste juurde ning Nõo bussipeatuse paviljoni renoveerimine.

Töid rahastavad Transpordiamet ja Nõo vald koostööprojekti alusel. Koostööprojekti kogumaksumus on 836 880 eurot. Transpordiamet tasub kogumaksumusest 676 881 eurot ja Nõo vallavalitsus 159 999 eurot ja 60 senti. Tööde teostamise aeg on lepingus 4 kuud. Kuna tööd jäävad osaliselt ka talveperioodile, siis kõigi tööde lõpetamine toimub juulis 2024.

 

Vabariigi Valitsus kinnitas 10.12.2020 korraldusega nr 439 „Riigiteede teehoiukava 2021–2030", milles on uus meede „Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine". Meetme eesmärk on riigiteede taristu kvaliteedi tõstmine, et luua võrdsed liikumisvõimalused erinevatele liiklejatele ja soodustada ning võimaldada säästlike liikumisviiside kasutamist.

Nõo valla objektidest on Teehoiukava aastateks 2021-2030 Säästlikumate liikumisviiside objektide nimekirja 2022-2023 kantud 2023 aasta jaotusesse järgmised kergliiklusteed:

  • Nõo-Tamsa, tee alaguses Nõo aleviku sisene lõik kuni olemasoleva kergliiklusteeni.
  • Aiamaa-Nõo, Nõo aleviku sisene lõik poest bussijaama ja olemasoleva jalgteeni.
  • Jõhvi - Tartu - Valga, Tartumaal Külitse aleviku ja Järiste küla vaheline lõik. 

Ja järgmised bussipeatused:

  • Nõo bussipeatus
  • Meeri tee bussipeatus

Nõo Vallavalitsus osaleb Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamises kaasrahastajana (kaasrahastuse suurus kokku 185 0000 € KM-ga).

2022 aasta jooksul toimub  Transpordiameti eestvedamisel Nõo aleviku kergliiklusteede ja bussipeatuste projekteerimistingimuste menetlus, millesse on kaasatud ka Nõo Vallavalitsus.
 

Lisadokumendid

Säästlikumate liikumisviiside objektide nimekiri 2022-2023

Asukoha skeem: Nõo aleviku kergliiklusteed ja bussipeatused

Kavandatava lahenduse eskiis: Nõo aleviku kergliiklusteed ja bussipeatused