Hajaasustuse programm 2022

 Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatud.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele hiljemalt 1. aprill 2022.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse järgmisi valdkondi:

  • veevarustussüsteemid;
  • kanalisatsioonisüsteemid;
  • juurdepääsuteed;
  • autonoomsed elektrisüsteemid (kui ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  1. Taotleja elab alaliselt vähemalt 1. jaanuarist 2022 hajaasutusega piirkonnas asuvas majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  2. Taotleja elab vähemalt 1. jaanuarist 2022 ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  3. Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot.

 

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlbulikest kuludest. Kaastaotleja saab olla juhul, kui rajatakse näiteks veesüsteem (kaev) kahe majapidamise peale.

 

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

 

Enne taotluse koostamist tuleb kindlasti tutvuda programmdokumendiga.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva. Kui projekti tegevused lõppevad planeeritust varem, esitatakse toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppemist.  

Aruanne tuleb esitada koos järgmiste dokumentidega:

 

Infot leiab ka Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt

Täiendav informatsioon:
Merike Kruuse
keskkonnaspetsialist 
tel 745 5332 ja 5343 3648
e-kiri merike.kruuse@nvv.ee