Nõo Vallavalitsuse palgajuhend

Kinnitatud Nõo Vallavolikogu 28. veebruari 2013. a otsusega nr 141

Nõo Vallavalitsuse palgajuhend

1. Nõo Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Nõo Vallavalitsuse teenistujate palga ja töötasu ning puhkusetasu, toetuste ja hüvitiste maksmise tingimusi ja korda.

2. Töötasujuhendi eesmärk
2.1. Käesolev juhend on aluseks palga ja töötasu arvestamiseks ja maksmiseks Nõo Vallavalitsuses.
2.2. Palgajuhend tagab, et igal teenistujal on selgus:
2.2.1. millistest komponentidest tema palk või töötasu koosneb ning milline on nende osakaal kogupalgas;
2.2.2. kuidas ja mille alusel tema palk või töötasu kujuneb.

3. Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
3.1. Teenistuja – Nõo vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja.
3.2. Ametnik – isik, kes on Nõo vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel ning ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks.
3.3. Töötaja – isik, kes on võetud vallavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks.
3.4. Teenistuskoht – ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht.
3.5. Palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ning asendustasust.
3.6. Põhipalk – fikseeritud palga osa, mis on määratud ametikoha teenistusülesannete ning ametniku teenistusalaste teadmise, oskuste ja kogemuste põhjal.
3.7. Muutuvpalk – ametniku palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana.
3.8. Asendustasu – puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest.
3.9. Töötasu – tasu, mida asutus maksab töötajale tehtud töö eest vastavalt töölepingule, õigusaktidele ja tööandja poolt kehtestatud korrale.
3.10. Tööjõukulud (ka personalikulud) – vastavalt rahandusministri määrusele „Riigi raamatupidamise üldeeskiri" sisaldavad tööjõukulud töötasu, erisoodustustega seotud kulusid ning tööjõukuludega kaasnevaid makse ja sotsiaalkindlustusmakse.
3.11. Töötasukulud (ka palgakulud) – vastavalt rahandusministri määrusele „Riigi raamatupidamise üldeeskiri" sisaldavad töötasukulud palka ja kokkulepitud tasusid, ergutusi ning hüvitisi ja toetusi.

4. Teenistuskohtade palgaastmed
4.1. Vallavalitsuse koosseisus olevad teenistuskohad on jaotatud palgaastmetesse. Igale palgaastmele vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgaastmesse kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära taseme.
4.2. Palgaastmete moodustamisel võetakse arvesse teenistuskohtadele esitatavaid nõudeid hariduse, kogemuse, töö reguleerituse, mõtlemisülesande keerukuse, juhtimisülesande täitmise ja vastutuse osas.
4.3. Palgavahemiku määramisel võetakse arvesse asutuse eelarvelisi võimalusi. 
4.4. Põhipalga ja töötasu astmestiku kinnitab vallavolikogu.

5. Palga ja töötasu komponendid
5.1. Ametniku palk koosneb:
5.1.1. põhipalgast;
5.1.2. muutuvpalgast;
5.1.3. lisatasust puuduva ametniku asendamise eest (asendustasu).
5.2. Töötajale makstakse:
5.2.1. töötasu vastavalt temaga sõlmitud töölepingule;
5.2.2. lisatasu täiendavate tööülesannete eest.

6. Tasustamise üldpõhimõtted
6.1. Asutus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.
6.2. Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.
6.3. Põhipalk on ametniku palga fikseeritud osa või töötaja töötasu, mille määrab vallavanem teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal, lähtudes palgaastmestikus teenistuskohale vastavast põhipalga vahemikust.
6.4. Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse struktuuriüksustele eraldatud tööjõukulude eelarvet. Määratud palgad ja töötasud ei tohi tuua kaasa tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurendamise vajadust järgneval eelarveaastal.
6.5. Teenistujate põhipalgad ja töötasud vaadatakse üle eelarve menetlemise käigus. Juhul, kui asutusel puuduvad eelarvelised võimalused teenistujate põhipalkade ja töötasude muutmiseks, lükatakse põhipalkade ülevaatamine aasta võrra edasi.
6.6. Põhipalkade ja töötasude ülevaatamine ei tähenda automaatselt kõikide teenistujate põhipalkade ja töötasude muutmist, vaid vastav otsus tehakse lähtuvalt teenistuja teenistusalasest edukusest ja teenistuja palgapositsioonist palgaastmes.
6.7. Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga kokku üldjuhul 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

7. Palga ja töötasu määramine
7.1. Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.
7.2. Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema vahelises töölepingus. Töötajale makstavad lisatasud ja preemia määratakse vallavanema käskkirjaga.

8. Põhipalga ja töötasu maksmise tingimused ja kord
8.1. Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.
8.2. Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel, mis esitatakse vallavalitsuse raamatupidamisele hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks. Tööajaarvestuse tabeli koostamise ja esitamise eest vastutab struktuuriüksuse juht.
8.3. Põhipalka ja töötasu makstakse kord kuus hiljemalt järgneva kuu kümnendal kuupäeval.
8.4. Põhipalk ja töötasu kantakse üle töötaja poolt näidatud pangakontole.
8.5. Teenistuja soovil väljastab raamatupidaja teenistujale elektrooniliselt teatise arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

9. Muutuvpalga ja lisatasu maksmise tingimused ja kord
9.1. Muutuvpalk on ametniku palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana. Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul juurde maksta kuni 20% ametniku aastasest põhipalgast.
9.2. Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.
9.3. Asutuse teenistujatele kalendriaasta jooksul väljamakstud muutuvpalga kulud ei tohi olla suuremad kui 5% kogu asutuse vastava kalendriaasta jooksul tehtud töötasu kuludest.
9.4. Ametnikele muutuvpalga maksmise otsustab vallavanem oma käskkirjaga. Töötajale täiendava töötasu maksmise osas teeb ettepaneku struktuuriüksuse juht.
9.5. Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse teenistujale ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu suurus sõltub lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavaks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.
9.6. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ning lisatasu suurus.
9.7. Vallavanemal on õigus määrata oma käskkirjaga teenistujale preemiat.

10. Asendustasu maksmine
10.1. Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise. Asendustasu makstakse lähtuvalt asendatava teenistuja põhipalgast proportsionaalselt asendavale teenistujale antud ülesannete mahuga.
10.2. Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

11. Sotsiaalsed garantiid
11.1. Teenistujale makstakse toetust isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul.
11.2. Isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul makstava toetuse maksmise juhud ja suurused määrab kindlaks vallavanem oma käskkirjaga.
11.3. Toetusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdselt.

12. Puhkusetasu arvutamine ja maksmine
12.1. Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korra alusel.
12.2. Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval.
12.3. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

13. Tasustamine tasemekoolituse ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal
13.1. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse teenistujale keskmist palka või töötasu 20 kalendripäeva eest. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ülejäänud võimaliku kümne kalendripäeva eest teenistujale palka või töötasu ei maksta.
13.2. Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitule antakse tasemekoolituse lõpetamiseks täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse teenistujale töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäära.

13. Palgatingimuste täitmise kontroll
13.1. Ametiasutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab ametiasutuse juht.
13.2. Palgafondi kasutamist kontrollitakse vallavalitsuse või volikogu revisjonikomisjoni järelevalve käigus.

Põhipalga ja töötasu astmestik