Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine

11.04.22

Puudega lapse tugiteenused

Teenuseid on õigus taotleda kuni 17-aastase (k.a) raske ja sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem ja füüsilisest isikust eestkostja) või hoolduspere vanemal, kelle enda ja lapse elukohana on registreeritud Eesti Vabariik.

Raske ja sügava puudega lapse vanema töötamist, õppimist ja toimetulekut toetades, pakutakse perele tugiteenuseid: lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ning toetava teenusena transporditeenust. Teenuste taotlemine algab kohalikust omavalitsusest, see tähendab, et lapse seaduslik esindaja peab pöörduma elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse.

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on mõeldud raske ja sügava puudega lastele, kes vajavad ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet. Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Teenust osutatakse kas lapse kodus, hoidja kodus või hoiukodus (asutuses).

Lapsehoiuteenust on võimalik saada eeldusel, et

  • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine)
  • laps ei viibi samal ajal õppetööl haridusasutuses, vaid on kas koolieelsel või koduõppel.

Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena. Samuti saab teenust kasutada tundide arvestuses.

Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist, sondi puhastamist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapse arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist - temaga rääkimist, lugemist, mängimist.

Tugiisikuteenus

Teenuse eesmärgiks on toetada lapsevanema toimetulekut või töötamist ning lapse ea- või võimetekohast arengut ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Tugiisik võib vajadusel olla ka lapsele saatjaks. Tugiisik abistab ja motiveerib last õppimisel ning aitab suhelda nii perekonnaliikmetega kui ka isikutega väljaspool kodu.

Tugiisik õpetab last enda eest hoolitsema, vajadusel abistab riietumisel, söömisel, hügieenitoimingute sooritamisel ja mängu- ja õppepaiga korrastamisel. Tugiisik abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms. Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne.

Teenust korraldatakse igale lapsele individuaalselt.

Transporditeenus

Teenuse eesmärgiks on võimaldada raske ja sügava puudega lastel kasutada tugiisiku- või lapsehoiuteenust.

Kuidas teenuseid taotleda

1. Lapse seaduslik esindaja

  • pöördub elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse poole, kus vanemale selgitatakse kohaliku omavalitsuse korraldatavate teenuste saamise tingimusi ja korda ning lisarahastamise võimalusi.
  • Kui kohalik omavalitsus on hinnanud teenuse vajalikuks ja märkinud selle lapse juhtumiplaani tegevuskavasse, täidab tugiteenusele suunamise taotluse (265.77 KB, RTF) ja esitab selle kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale.

2. Kohalik omavalitsus

  • hindab teenuse vajadust iga lapse puhul individuaalselt ja märgib lapse juhtumiplaani tegevuskavas. Teenuse vajaduse hindamisel vestleb lastekaitsetöötaja lapsevanemaga ning hindab teenuse vajadust sobiliku hindamisvahendi toel (näiteks lapse heaolu käsiraamat). Lisaks võib ta taotlejalt täiendavaid dokumente (rehabilitatsiooniplaan, haridusasutuses koostatud arenduskava) juurde küsida ja vestelda lapsele oluliste võrgustikuliikmetega.

3. Teenuse osutamine

  • teenuse saamiseks teeb kohalik omavalitsus otsuse, millest teavitatakse lapse esindajat ning sõlmitakse leping teenusepakkuja, lapse seadusliku esindaja ja vajadusel kohaliku omavalitsuse vahel, mille alusel hakkab laps teenust/teenuseid saama.
Toimetaja: LIIA SIREL