Riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga Tartu–Nõo lõigu eelprojekti ja Nõo–Elva lõigu eskiisprojekti koostamine

13.07.22

Transpordiameti tellimisel on koostamisel järgmised projekteerimistööd:

„Riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4-152,0 asuva Tartu–Nõo lõigu eelprojekti koostamine" tähtaeg 03.01.2024

„Riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 152,0-159,6 asuva Nõo–Elva lõigu eskiisprojekti koostamine" , tähtaeg 03.01.2023

„Riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 143,9-147,4 asuvale Külitse–Järiste lõigule jalgratta- ja jalgtee ehitamise eelprojekti koostamine" tähtaeg 03.05.2022

 

Transpordiameti poolseks kontaktisikuks projekteerimise osas on:

Tiit Vunk
Projekteerimise osakonna projektijuht
Transpordiamet
+372 5918 5199 Tiit.Vunk@transpordiamet.ee

 

Projekteerimise projektijuhiks on:

Jaanus Laanes
Tuulekaru OÜ
+372 502 5245 tuulekaru@gmail.com

 

Tartu–Nõo lõigu eelprojekti keskkonnamõju hindaja:

Veronika Verš
KMH juhtekspert
Skepast&Puhkim OÜ
+372 5454 5252 veronika.vers@skpk.ee

 

10. märtsil 2022 toimunud keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu materjalid

Transpordiameti tutvustus „Riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4-152,0 Tartu–Nõo lõik. Eelprojekti koostamine ja keskkonnamõju hindamine";

Skepast&Puhkim OÜ tutvustus „Riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4-152,0 asuva Tartu–Nõo lõigu eelprojekti  ja  km 152,0-159,6 asuva Nõo–Elva lõigu eskiisprojekti koostamine";

Skepast&Puhkim OÜ tutvustus „Riigitee 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4-152,0 Tartu–Nõo lõigu I klassi maantee eelprojekti KMH programmi avalik arutelu".

Transpordiameti 29.04.2022 otsusega nr 1.1-2/22/74 tunnistati nõuetele vastavaks riigitee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga km 138,4-152,0 asuva Tartu-Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programm. Loe täpsemalt siit.

Ettepanekute küsimine projekteerimisel

Tartu maakonnaplaneeringus (MP) määratud trassikoridorist lähtuvalt  ja OÜ TONER – PROJEKT töös 13/2017 „Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi - Tartu – Valga km 138,4 - 152,0 Tartu – Nõo lõigu eskiisprojektiga" kavandatud Külitse, Lemmatsi, Nõo liiklussõlmede joonised

MA14688_EP_TL_02_TL_1-1003_AP - Toner-Külitse,

MA14688_EP_TL_02_TL_1-1003_AP - Toner-Külitse 2,

MA14688_EP_TL_02_TL_1-1003_AP - Toner-Lemmatsi,

MA14688_EP_TL_02_TL_1-1003_AP - Toner-N60.

 

Tuulekaru OÜ poolt koostatava eelprojekti joonised, mis on võrreldes eskiisprojektiga 13/2017 erinevad,  on avatavad siin:

MA14688_EP_TL_02_TL_1-1003_AP-Külitse 2,

MA14688_EP_TL_02_TL_1-1003_AP-Külitse

MA14688_EP_TL_02_TL_1-1003_AP-Lemmatsi,

MA14688_EP_TL_02_TL_1-1003_AP-N60


Projekteeritaval Tartu-Nõo lõigul on MP toodud trassikoridori ulatuses sõlmede lahendused täpsustamisel.
Ettepanekud liiklussõlmede asukoha ja lahenduse osas palume esitada hiljemalt 08.08.2022 Nõo valda e-posti aadressil vald@nvv.ee või postiaadressil Voika tn 23, Nõo alevik, Nõo vald 61601.