Avalduste vormid

Hajaasustuse programmist raha taotlemine

Taotlusvormid leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt

 

Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine

Taotluse vorm  elektrooniline taotlus
Aruande vorm

Projektitoetuse taotlemine dokumendivormid
Taotluse vorm
Aruande vorm

Avaliku ürituse korraldamine
Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus elektrooniline taotlus


Sotsiaalhoolekanne ja haridus
Hooldajatoetuse määramise avaldus (täiskasvanule)  
Hooldajatoetuse määramise avaldus puudega lapse hooldajale
Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus 
Koolisõidu kompenseerimise avaldus 
Avaldus lasteaiakoha saamiseks  elektrooniline taotlus 

Lapsehoiu- või eralasteaiateenuse  avaldus elektoolniline avaldus
Matusetoetuse taotlemise avaldus elektrooniline taotlus
Lapsetoetuse taotlemise avaldus elektrooniline taotlus
Põhikooli või gümnaasiumi lõpetaja toetuse taotlemise avaldus elektrooniline taotlus
Taotlus koduteenuste taotlemiseks 
Avaldus raske ja sügava puudega lapsele sotsiaalteenuse osutamise toetuse taotlemiseks 
Avaldus esimesse klassi minevale lapsele koolitoetuse taotlemiseks   elektrooniline taotlus
Taotlus puudega lapse vanemale lapse puudest tingitud lisakulude kompenseerimiseks 
Taotlus raske või sügava puudega lapsele tugiteenuste saamiseks Euroopa sotsiaalfondi vahenditest

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse taotlus  arvutis täidetav PDF

 

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine:
Taotlus  
Eluruumi omaniku/kaasomaniku nõusolek  
Korteriühistu nõusolek
 

Keskkonnakaitse

Avaldus olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine elektrooniline taotlus
Avaldus jäätmeveo graafiku muutmiseks tiheasustusalal

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja kinnitus elektrooniline avaldus 
Raieloa taotlus Nõo valla tiheasustusalal elektrooniline avaldus 

Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine

 

Maa- ja ehitusalased toimingud

Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlemise avaldus 

Elukohateade prinditav arvutis täidetav


Lapse sünni registreerimine
Sünni registreerimine e-rahvastikuregistris